Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Ausschreibung   Ausschreibung Region RO: Rumänien für SCHWELLEN

Ausschreibung Los-ID 1260685

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
Jetzt potentielle Bieter kontaktieren >>
Schwellen
Schwellen
Beschreibung
Schwellen.

Angaben zu den Losen
Los-Nr: 1 Bezeichnung: Traverse speciale din lemn impregnate pentru aparate de cale
1)Kurze Beschreibung:
Traversele speciale din lemn, se utilizeaza la calea ferata pentru montarea aparatelor de cale. Acestea preiau sarcinile dinamice de la roata vehicolului prin intermediul sinei si le transmite prismei caii. Supuse acestor solicitari precum si intemperiilor, traversele special din lemn se uzeaza mecanic sau putrezesc (cele cu durata mare de exploatare). Traversele speciale din lemn uzate si cu defecte (putrezire, carbonizare, rupere, subtiere, etc.) se înlocuiesc conform prevederilor instructiilor nr. 300, 303 si 314.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

34947100
3)Menge oder Umfang:
Cantitatea necesara pentru Lot 1 este de 800 mc., conform graficului de livrare nr. 2/1/17B/2017.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 1 277 310,92 RON
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
Laufzeit in Monaten: 7 (ab Auftragsvergabe)
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen:
Valoarea garantiei de participare este: 12 000 RON.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Traverse normale din lemn impregnate
1)Kurze Beschreibung:
Traversele normale din lemn se utilizeaza la calea ferata pentru realizarea suprastructurii, respectiv montarea sinelor pe traverse prin intermediul prinderilor. Traversele normale din lemn preiau sarcinile dinamice de la sina si le transmit prismei caii. Supuse acestor solicitari precum si intemperiilor, traversele de lemn se uzeaza mecanic sau putrezesc (cele cu durata mare de exploatare). Traversele normale din lemn uzate si cu defecte (putrezire, rupturi, carbonizare, subtiere, etc.) se înlocuiesc conform prevederilor Instructiilor nr. 300, 314 si 303.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

34947100
3)Menge oder Umfang:
Cantitatea necesara pentru lot 2 este de 13 400 buc., cf. graficului de livrare nr. 2/1/179/2017.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 2 477 310,92 RON
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
Laufzeit in Monaten: 7 (ab Auftragsvergabe)
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen:
Valoarea garantiei de participare este: 24 000 RON.

Abschnitt IV: Verfahren
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen (außer DBS)
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 19.5.2017 - 12:00
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
26.5.2017 - 16:00
IV.3.5)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden könnenRumänisch.

21/04/2017 S78 - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă

I.
II.
III.
IV.
VI.

România-Bucuresti: Traverse

2017/S 078-151633

Anunț de participare – utilități

Produse
Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă
I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Publice Servicii si Produse
În atenția: Raluca Munteanu
010873 Bucuresti
România
Telefon: +40 213192433
E-mail: raluca.munteanu@cfr.ro
Fax: +40 213192433

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.cfr.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la
: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la
: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)Activitate principală
Servicii feroviare
I.3)Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului
II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Traverse speciale din lemn impregnate pentru aparate de cale lot 1 si traverse normale din lemn impregnate lot 2.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: — locatiile de pe raza SRCF 1-8 cf. graficurilor de livrare;
Conditii – DDP conform INCOTERMS.

Cod NUTS RO
II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Traverse speciale din lemn impregnate pentru aparate de cale (lot 1) si traverse normale din lemn impregnate (lot 2).
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34947100
II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
1)Traverse speciale din lemn impregnate pentru aparate de cale (lot 1);
Cantitatea necesara pentru lot 1 este de 800 mc. – valoarea estimata RON fara TVA este de 1 277 310,92;
2) Traverse normale din lemn impregnate (lot 2);
Cantitatea necesara pentru lot 2 este de 13 400 buc. – valoarea estimata RON fara TVA este de 2 477 310,92.
Valoarea estimată fără TVA: 3 754 621,84 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 7 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile
Lot nr: 1 Denumire: Traverse speciale din lemn impregnate pentru aparate de cale
1)Descriere succintă:
Traversele speciale din lemn, se utilizeaza la calea ferata pentru montarea aparatelor de cale. Acestea preiau sarcinile dinamice de la roata vehicolului prin intermediul sinei si le transmite prismei caii. Supuse acestor solicitari precum si intemperiilor, traversele special din lemn se uzeaza mecanic sau putrezesc (cele cu durata mare de exploatare). Traversele speciale din lemn uzate si cu defecte (putrezire, carbonizare, rupere, subtiere, etc.) se înlocuiesc conform prevederilor instructiilor nr. 300, 303 si 314.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34947100
3)Cantitate sau domeniu:
Cantitatea necesara pentru Lot 1 este de 800 mc., conform graficului de livrare nr. 2/1/17B/2017.
Valoarea estimată fără TVA: 1 277 310,92 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 7 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Valoarea garantiei de participare este: 12 000 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Traverse normale din lemn impregnate
1)Descriere succintă:
Traversele normale din lemn se utilizeaza la calea ferata pentru realizarea suprastructurii, respectiv montarea sinelor pe traverse prin intermediul prinderilor. Traversele normale din lemn preiau sarcinile dinamice de la sina si le transmit prismei caii. Supuse acestor solicitari precum si intemperiilor, traversele de lemn se uzeaza mecanic sau putrezesc (cele cu durata mare de exploatare). Traversele normale din lemn uzate si cu defecte (putrezire, rupturi, carbonizare, subtiere, etc.) se înlocuiesc conform prevederilor Instructiilor nr. 300, 314 si 303.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34947100
3)Cantitate sau domeniu:
Cantitatea necesara pentru lot 2 este de 13 400 buc., cf. graficului de livrare nr. 2/1/179/2017.
Valoarea estimată fără TVA: 2 477 310,92 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 7 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Valoarea garantiei de participare este: 24 000 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
GP: pentru lot 1 – 12 000 RON si lot 2 – 24 000 RON. GP este in lei sau echiv. leu/valuta la cursul stabilit de BNR din data publicarii AP, valab. 90 de zile de la term. limita de dep. a of. GP. se va constitui in cf. cu Cap.II, Sect. a 4-a, paragraful 5 – Stabilirea GP din Lg. 394/2016. Cont GP: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529. Cont IBAN: RO76 BITR BU5R ON03 6603 CC02, Veneto Banca SCPA Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti. IMM nu mai benef. de reduc. cu 50 % a acestui cuantum, conf. OUG 58/2016. Dovada constit. GP tb. sa fie prezentata cel mai târziu la data lim. de depunere a of. entit. contrac. are dreptul de a retine garantia, of. pierzând astfel suma constit., atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urm. situatii:
a) îsi retrage of. în per. de valab. a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valab. a of., si oricum nu mai tarziu de 5 zile de la semnarea contr. sectorial; c) of. sa fiind stab. câstigatoare, refuza sa semneze contr. sectorial în perioada de valab. a of. Restit. G. se realiz. potriv art. 44 din HG nr. 394/2016, în baza cererii scrise.In cazul dep. de of. in cadrul unei asocieri de op. ec., GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op. ec.In cazul constit. GP sub forma de scris. de GP, aceasta se va dep. in original, in plic inchis, la adresa indicata in Sect. I.1) si totodata se va transm. in SEAP, in format electronic, semnata cu semnatura electronica, pana la data lim. stab. pt. dep. of. 5 % din valoarea contractului sectorial, fara TVA.
Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului sectorial de achizitie publica:
— scrisoare de garantie, sau
— instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau
— prin retineri successive pentru care contractantul are obligatia de a deschide cont la dispozitia entitatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fical competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului sectorial fara TVA, conform art. 46, alin. 6 din HG 394/2016.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget de stat.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177,178, 180 din Legea nr. 99/2016;
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:
a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
d) Alte documente edificatoare, dupa caz.
2. Informatii privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016;
Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Chiper Marius Marian – director general;
Moldovan Macarie Alexandru – director gen. adj. Tehnic;
Baicu Sorina – director gen. adj. economic;
Scurtu Viorel – dir. gen. adj. exploatare;
Ungureanu Mihai – director – Directia Comerciala;
Dumitrescu Manuela Daniela – director – Directia Achizitii publice;
Cretu Corneliu – director – Directia Financiara;
Stroe Ion Claudiu – director – Directia Juridica;
Manea Costantin – director – Directia Linii;
Manea Daniela – sef serviciu – Directia Achizitii Publice;
Marin Valentin – sef serviciu – Directia Achizitii Publice;
Hropaciov Lorena – sef birou – Directia Achizitii Publice,
Munteanu Raluca – inginer – Directia Achizitii Publice;
Vladescu Viorica – economist – Directia Achizitii Publice;
Stanescu Bogdan Iulian – inginer colegiu –Directia Achizitii Publice;
Dorobantu Stefania Roberta – promotor imagine – Directia Achizitii Publice;
Bosco Mihnea – sef proiect -Directia Achizitii Publice;
Coman Mariana – sef proiect- Directia Achizitii Publice;
Zubcov Eugen – sef proiect – Directia Achizitii Publice;
Fieraru Doinita – Sef Proiect – Directia Achizitii Publice;
Dragomirescu Bianca – ing I – Directia Achizitii Publice.
Mitroi Valentin- sef Serviciu – Directia Comerciala;
Popescu Constantin Cornel – sef Birou – Directia Comerciala
Mitroi Marilena – economist – Directia Comerciala;
Alecu Iulia Dana – economist – Directia Comerciala;
Cristescu Emilia Mariana – economist – Directia Comerciala;
Melinte Ionut – sef serviciu – Directia Juridica;
Greab Viorica – sef serviciu – Directia Juridica;
Preda Georgiana- consilier juridic – Directia Juridica;
Buholt Mariana – consilier juridic – Directia Juridica;
Petrescu Violeta – consilier juridic – Directia Juridica;
Biolan Constantin – consilier juridic – Directia Juridica;
Mihaila Costinela- sef serviciu – Directia Juridica.
Dobre Marius Adrian – sef Serviciu Directia Linii;
Olteanu Pompiliu – sef proiect-Directia Linii;
Laslo Adrian – sef proiect – Directia Linii;
Louis Alexandru- inginer- Directia Linii;
Maruntis Horia -sef Serviciu TE –Directia Linii.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc,doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator/subcontractant.
In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator).
Note:
1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.
2. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.
De asemenea se vor depune declaratii in conformitate cu art. 73 din Lg. 99/2016 (Formularul 3 din Sectiunea Formulare) de catre fiecare ofertant, ofertant asociat odata cu depunerea DUAE. Cerinta nr. 1
Forma de inregistrare. Obiectul de activitate
Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului.
Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. În cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator.
Pentru persoane juridice straine.
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
Documentele se depun in limba romana, iar cele in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.

— declaratia DUAE care se completeaza online din site-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter .
— În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc,doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Certificatul constatator emis de ONRC de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, sau document edificator.
Se depune de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat.
Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la AFER, conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina:
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate, eliberate de AFER, conform HG 626/1998 privind organizarea si functionarea Entitatii Feroviare Romane, art. 1 alin. (2) si OMT nr. 290/13.4.2000, art. 1 si 2.
Autorizatiile, agrementele solicitate mai sus trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
Agremente echivalente emise de organisme (similare AFER-ului) din statele în care ofertantul este stabilit, trebuie sa fie recunoscute de AFER.
Produsele feroviare critice, provenite din import sau de la furnizori unici, pot fi procurate de la agenti economici care nu detin autorizatie de furnizor feroviar, daca acestia fac dovada ca detin un agrement tehnic feroviar pentru fiecare tip de produs furnizat.

Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro .
Nota:
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, aceasta cerinta este considerata îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai în nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente echivalente emise in tara de rezidenta si care sa fie recunoscute de AFER.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Document suport DUAE:
Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1
Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina:
Certificat de omologare tehnica feroviara sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate.
Omologarile/agrementele solicitate eliberate de AFER, conform HG 626/1998 privind organizarea si functionarea Entitatii Feroviare Romane, art. 1 alin. (2) si OMT nr. 290/13.4.2000, art. 1 si 2, trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
Modalitatea de indeplinire.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii:
Se va completa in acest sens DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc,doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Document suport DUAE:
Certificat de Omologare tehnica AFER sau Agrementul tehnic AFER pentru produsele licitate trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.

Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură
IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
11/2/723/31.03.2017
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare (cu excepția unui SAD)
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 19.5.2017 - 12:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.5.2017 - 16:00
IV.3.5)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 19.6.2017 - 18:00

Locul

In SEAP.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare:
1. Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.
2. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro.
4. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.

5. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro .
6. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
7. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, entitatea contractanta va solicita (prin intermediul SEAP la Sectiunea „Intrebari”) reofertarea a pretului ofertat, prin prezentarea unei noi propuneri financiare doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor si va fi declarat castigator cel care are pretul cel mai scazut. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.
8. Atentionam ofertantii ca formularul K completat se depune in SEAP odata cu DUAE si se va posta in termen legal conform art. 76 alin. (2) din Lg. 99/2016, la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare din SEAP.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea nr. 101/2016.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

CNCF „CFR” SA – Directia Juridica
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
010873 Bucuresti
România
Telefon: +40 213192525
Adresă Internet: http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
Fax: +40 213192526
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:19.4.2017
- Schieneninfrastruktur
- Fernverkehr , Regionalverkehr
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
RO: Rumänien

 

BahnMarkt.EU Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbaustoffe, Technische Ausrüstungen, SCHWELLEN

 

Neue Ausschreibungen Ihrer Branche, bitte auswählen!

 

Aktuelle Ausschreibungen für SCHWELLEN (Klick) >>>