Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Fahrgastinformationssysteme

Ausschreibung Los-ID 1436772

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Passagierinformationssystem
Passagierinformationssystem
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.
Referenznummer der Bekanntmachung: 271.5.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48813000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły, z dostawą wszystkich urządzeń i elementów technicznych oraz oprogramowania wraz z licencjami, niezbędnych do uruchomienia i poprawnego działania SDIP.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48813100
48813200
32562300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL411
Hauptort der Ausführung:

Miasto Piła.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły, z dostawą wszystkich urządzeń i elementów technicznych oraz oprogramowania wraz z licencjami, niezbędnych do uruchomienia i poprawnego działania SDIP. Na przedmiot zamówienia składają się w szczególności:

a) Dostawa, montaż i rozruch oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych:

45 wielowierszowych dwustronnych elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach – z wyjątkiem robót budowlanych dotyczących tablic, o których mowa w pkt 1.11.

5 stacjonarnych automatów biletowych, tzw. infokiosków, kompatybilnych z funkcjonującą Pilską Kartą Miejską,

wraz z oprogramowaniem sterującym oraz niezbędnymi robotami budowlanymi obejmującymi wykonanie przyłączy elektroenergetycznych i konstrukcji wsporczych oraz roboty rozbiórkowe, ziemne i odtworzeniowe. Zestawienie lokalizacji tablic i infokiosków zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający dokonał zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla wszystkich lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia, w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych oraz montażu tablic informacyjnych i infokiosków.

b) Dostawa, montaż i konfiguracja kompletu urządzeń pokładowych SDIP w 46 autobusach MZK Piła Sp. z o.o., w tym: komputerów pokładowych pojazdu z interfejsem kierowcy, tablic wewnętrznych LED, interaktywnych paneli LCD, modułów głosowych zapowiedzi przystanków, przycisków „panic alert”.

c) Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń w zajezdni MZK Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4: wyposażenia Centrum Danych wraz z serwerami i infrastrukturą programową, wyposażenia Centrum Nadzoru Ruchu wraz ze stanowiskami komputerowymi i oprogramowaniem sterującym, systemu łączności.

d) Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń na stanowisku pracownika służb miejskich w siedzibie Straży Miejskiej w Pile przy ul. Zygmunta Starego 1.

e) Dostawa, konfiguracja i uruchomienie aplikacji mobilnej oraz strony www dla pasażerów, prezentujących dynamiczną informację pasażerską w czasie rzeczywistym na mapie cyfrowej.

f) Uruchomienie łączy komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi komponentami Systemu i integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi.

g) Wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i rozruchów.

h) Szkolenia personelu w zakresie prawidłowej obsługi Systemu, zgodnie z Projektem Wykonawczym Systemu Teleinformatycznego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla miasta Piły.

i) Rozruch całego Systemu.

2. Całość Systemu powinna być kompatybilna z istniejącymi instalacjami i urządzeniami zamontowanymi we wszystkich pojazdach MZK Piła Sp. z o.o. Powyższe systemy sprzętowe i programowe muszą być kompatybilne z infrastrukturą istniejącą w MZK Piła Sp. z o.o. oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Pile. W przypadku konieczności dostosowania istniejących urządzeń i instalacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

3. Elementy przedmiotu zamówienia zostaną przekazane przez Zamawiającego Operatorowi – Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Pile – świadczącemu usługi publiczne w ramach publicznego transportu zbiorowego na rzecz Zamawiającego.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi: dokumentacją projektową i kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami i uzgodnieniami, w tym warunkami przyłączeniowymi. Sprzęt i urządzenia oraz oprogramowanie muszą posiadać niezbędne licencje, gwarancje i inne wymagane prawem dokumenty.

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty adaptacji autobusów do Systemu. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu zgody Operatora autobusu objętego gwarancją na zamontowanie urządzeń Systemu bez utraty gwarancji. Wykonawca winien wystąpić o uzyskanie takiej zgody, przygotowanie warunków zabudowy oraz montażu lub nadzoru nad montażem w formie pisemnej. Wykonawca przekaże dokumentację zabudowy instalacji systemów w autobusach

(...).
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 04/02/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: RPWP.03.03.01-30-0040/16-00
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Część przedmiotu zamówienia obejmująca dostawę i montaż 16 szt. tablic informacyjnych na przystankach oraz 2 szt. infokiosków (w lokalizacjach określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ), wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, stanowi część projektu pn.: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”, dofinansowanego ze środków EFR w ramach WRPO 2014-2010.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych),

oraz

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) lub równowartością tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, w postaci opłaconej polisy;
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał lub wykonuje (w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych) co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie, instalacji i wdrożeniu oprogramowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej obsługującego pojazdy transportu publicznego i elektryczne tablice informacji pasażerskiej, wraz z dostawą i montażem co najmniej 10 szt. elektronicznych tablic informacji pasażerskiej i/lub infokiosków, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego została wykonana, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Przez definicję zamówienia należy rozumieć jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy.

Uwaga

Wykonawca w wykazie dostaw zobowiązany jest podać tylko te dostawy, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał dostawy podając informację o Zamawiającym oraz nazwę zrealizowanego zamówienia.

2) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami, spełniającymi poniższe minimalne wymagania:

a) Kierownik Zespołu – wymagana liczba osób – 1

Wymagania:

doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w realizacji co najmniej jednego zakończonego (doprowadzonego do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu Odbioru) zamówienia obejmującego dostawę wraz z instalacją i wdrożeniem oprogramowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej obsługującego pojazdy transportu publicznego i elektroniczne tablice informacji pasażerskiej.

b) Kierownik robót elektrycznych - wymagana liczba osób – 1

Wymagania:

— minimum 3-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej,

— aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

c) Kierownik robót drogowych - wymagana liczba osób – 1

Wymagania:

— aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie jej nie posiadają, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 ze zm.) polegających na układaniu kabli elektrycznych dla zasilania tablic informacyjnych i infokiosków.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/05/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/05/2018
Ortszeit: 10:10
Ort:

W siedzibie Zamawiającego przy pl. Staszica 10 w Pile, parter, pokój nr 4.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587808
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/04/2018

11/04/2018 S70 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Piła: System informacji ruchu pasażerskiego

2018/S 070-154554

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gmina Pila
570791164
pl. Staszica 10
Piła
64-920
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Major
Tel.: +48 672104346
E-mail: bzp@um.pila.pl
Faks: +48 672122471
Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pila.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.pila.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – budowa i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.
Numer referencyjny: 271.5.2018
II.1.2)Główny kod CPV
48813000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły, z dostawą wszystkich urządzeń i elementów technicznych oraz oprogramowania wraz z licencjami, niezbędnych do uruchomienia i poprawnego działania SDIP.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48813100
48813200
32562300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Piła.
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły, z dostawą wszystkich urządzeń i elementów technicznych oraz oprogramowania wraz z licencjami, niezbędnych do uruchomienia i poprawnego działania SDIP. Na przedmiot zamówienia składają się w szczególności:

a) Dostawa, montaż i rozruch oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych:

45 wielowierszowych dwustronnych elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach – z wyjątkiem robót budowlanych dotyczących tablic, o których mowa w pkt 1.11.

5 stacjonarnych automatów biletowych, tzw. infokiosków, kompatybilnych z funkcjonującą Pilską Kartą Miejską,

wraz z oprogramowaniem sterującym oraz niezbędnymi robotami budowlanymi obejmującymi wykonanie przyłączy elektroenergetycznych i konstrukcji wsporczych oraz roboty rozbiórkowe, ziemne i odtworzeniowe. Zestawienie lokalizacji tablic i infokiosków zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiający dokonał zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla wszystkich lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia, w zakresie budowy przyłączy elektroenergetycznych oraz montażu tablic informacyjnych i infokiosków.

b) Dostawa, montaż i konfiguracja kompletu urządzeń pokładowych SDIP w 46 autobusach MZK Piła Sp. z o.o., w tym: komputerów pokładowych pojazdu z interfejsem kierowcy, tablic wewnętrznych LED, interaktywnych paneli LCD, modułów głosowych zapowiedzi przystanków, przycisków „panic alert”.

c) Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń w zajezdni MZK Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4: wyposażenia Centrum Danych wraz z serwerami i infrastrukturą programową, wyposażenia Centrum Nadzoru Ruchu wraz ze stanowiskami komputerowymi i oprogramowaniem sterującym, systemu łączności.

d) Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń na stanowisku pracownika służb miejskich w siedzibie Straży Miejskiej w Pile przy ul. Zygmunta Starego 1.

e) Dostawa, konfiguracja i uruchomienie aplikacji mobilnej oraz strony www dla pasażerów, prezentujących dynamiczną informację pasażerską w czasie rzeczywistym na mapie cyfrowej.

f) Uruchomienie łączy komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi komponentami Systemu i integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi.

g) Wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i rozruchów.

h) Szkolenia personelu w zakresie prawidłowej obsługi Systemu, zgodnie z Projektem Wykonawczym Systemu Teleinformatycznego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla miasta Piły.

i) Rozruch całego Systemu.

2. Całość Systemu powinna być kompatybilna z istniejącymi instalacjami i urządzeniami zamontowanymi we wszystkich pojazdach MZK Piła Sp. z o.o. Powyższe systemy sprzętowe i programowe muszą być kompatybilne z infrastrukturą istniejącą w MZK Piła Sp. z o.o. oraz w siedzibie Straży Miejskiej w Pile. W przypadku konieczności dostosowania istniejących urządzeń i instalacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

3. Elementy przedmiotu zamówienia zostaną przekazane przez Zamawiającego Operatorowi – Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o.o. w Pile – świadczącemu usługi publiczne w ramach publicznego transportu zbiorowego na rzecz Zamawiającego.

4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi: dokumentacją projektową i kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniami i uzgodnieniami, w tym warunkami przyłączeniowymi. Sprzęt i urządzenia oraz oprogramowanie muszą posiadać niezbędne licencje, gwarancje i inne wymagane prawem dokumenty.

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty adaptacji autobusów do Systemu. Wykonawca obowiązany jest do uzyskania i przedstawienia Zamawiającemu zgody Operatora autobusu objętego gwarancją na zamontowanie urządzeń Systemu bez utraty gwarancji. Wykonawca winien wystąpić o uzyskanie takiej zgody, przygotowanie warunków zabudowy oraz montażu lub nadzoru nad montażem w formie pisemnej. Wykonawca przekaże dokumentację zabudowy instalacji systemów w autobusach

(...).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 04/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.03.03.01-30-0040/16-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

Część przedmiotu zamówienia obejmująca dostawę i montaż 16 szt. tablic informacyjnych na przystankach oraz 2 szt. infokiosków (w lokalizacjach określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ), wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych, stanowi część projektu pn.: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”, dofinansowanego ze środków EFR w ramach WRPO 2014-2010.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych),

oraz

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych) lub równowartością tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, w postaci opłaconej polisy;
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie wykonał lub wykonuje (w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych) co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie, instalacji i wdrożeniu oprogramowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej obsługującego pojazdy transportu publicznego i elektryczne tablice informacji pasażerskiej, wraz z dostawą i montażem co najmniej 10 szt. elektronicznych tablic informacji pasażerskiej i/lub infokiosków, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego została wykonana, wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Przez definicję zamówienia należy rozumieć jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy.

Uwaga

Wykonawca w wykazie dostaw zobowiązany jest podać tylko te dostawy, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał dostawy podając informację o Zamawiającym oraz nazwę zrealizowanego zamówienia.

2) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami, spełniającymi poniższe minimalne wymagania:

a) Kierownik Zespołu – wymagana liczba osób – 1

Wymagania:

doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w realizacji co najmniej jednego zakończonego (doprowadzonego do wystawienia Świadectwa Przejęcia/Protokołu Odbioru) zamówienia obejmującego dostawę wraz z instalacją i wdrożeniem oprogramowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej obsługującego pojazdy transportu publicznego i elektroniczne tablice informacji pasażerskiej.

b) Kierownik robót elektrycznych - wymagana liczba osób – 1

Wymagania:

— minimum 3-letnie doświadczenie po uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej,

— aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

c) Kierownik robót drogowych - wymagana liczba osób – 1

Wymagania:

— aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie jej nie posiadają, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2014 poz. 1502 ze zm.) polegających na układaniu kabli elektrycznych dla zasilania tablic informacyjnych i infokiosków.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego przy pl. Staszica 10 w Pile, parter, pokój nr 4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587808
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2018
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

BahnMarkt.EU Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Fahrgastinformationssysteme