Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Ausschreibung   Ausschreibung Region BG: Bulgarien für Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

Ausschreibung Los-ID 1482117

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Извършване на ремонтни дейности по необходимост на стопанисвани от ДП НКЖИ релсови самоходни специализирани машини (РССМ) – тежка пътна механизация (ТПМ) и моторни влекачи — с включени резервни части по две обособени позиции за период от две години
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50222000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Извършване на ремонтни дейности по необходимост на стопанисвани от ДП НКЖИ релсови самоходни специализирани машини (РССМ) – тежка пътна механизация (ТПМ) и моторни влекачи — с включени резервни части по две обособени позиции за период от две години, както следва:

1. Позиция 1: Извършване на ремонтни дейности по необходимост на машини от тежка пътна механизация (ТПМ) с включени резервни части за период от две години;

2. Позиция 2: Извършване на ремонтни дейности по необходимост на моторни влекачи с включени резервни части за период от две години.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 266 606.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Извършване на ремонтни дейности по необходимост на машини от тежка пътна механизация (ТПМ) с включени резервни части за период от две години
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50222000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG
Hauptort der Ausführung:

Работна площадка, посочена от изпълнителя, на територията в Република България.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Извършване на ремонтни дейности по необходимост на машини от тежка пътна механизация (ТПМ) с включени резервни части за период от две години на около 24 броя машини. Ще бъдат извършени 46 вида ремонтни дейности: ремонт на спирачната система на машините, включващи в себе си следните възли, кран машинисти, кран на директна спирачка, функжионни винтили, въздушни резервоари, лостова система, спирачни цилиндри, държатели на спирачните калодки и др; ремонт на силовата предавателна система, включваща редуктори, карданни валове, скоростни и предавателни кутии и устройствата за тяхното управление; ремонт на дизеловия двигател; ремонти на работните устройства на машините от ТПМ – подбивни апарати, вериги за пресяване, ленти за изхвърляне, дискове и др; ремонти на електрическата и пневматична система за управление — съгласно техническата спецификация за обособена позиция 1.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 133 297.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Всеки участник може да участва за една или за две обособени позиции.
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Извършване на ремонтни дейности по необходимост на моторни влекачи с включени резервни части за период от две години
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50222000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG
Hauptort der Ausführung:

Работна площадка, посочена от изпълнителя, на територията в Република България.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Извършване на ремонтни дейности по необходимост на моторни влекачи с включени резервни части за период от две години на около 40 броя машини. Ще бъдат извършени 58 вида ремонтни дейности: ремонт на спирачната система на машините, включващи в себе си следните възли, кран машинисти, кран на директна спирачка, функжионни винтили, въздушни резервоари, лостова система, спирачни цилиндри, държатели на спирачните калодки и др; ремонт на силовата предавателна система, включваща редуктори, карданни валове, скоростни и предавателни кутии и устройствата за тяхното управление; ремонт на дизеловия двигател; ремонти на работните устройства на машините от ТПМ – подбивни апарати, вериги за пресяване, ленти за изхвърляне, дискове и др; ремонти на електрическата и пневматична система за управление на — съгласно техническа спецификация за обособена позиция 2.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 133 309.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Всеки участник може да участва за една или две обособени позиции.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участникът трябва да има издаден валиден сертификат за функция по поддържане на превозни средства ІV-то и V-то ниво съгласно Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт, чл. 62б, ал. 2, т. 2. Сертификатът да е издаден за поддържане на специализирани превозни средства за поддържане на железния път, а за чуждестранни лица – аналогични сертификати съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискване се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на съответния критерий за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. За чуждестранни лица се приема регистрирането в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Документ за доказване: заверено копие на сертификат за функция по поддържане на превозни средства ІV-то и V-то ниво съгласно Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт, чл. 62б, ал. 2, т. 2. Сертификатът да е издаден за поддържане на специализирани превозни средства за поддържане на железния път.

За чуждестранни лица – аналогичен сертификат съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

Документът се представя от участниците, определени за изпълнители, в случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

При подаване на офертата съответствието с критерия годност се посочва в раздел А: „Годност“ на част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Икономическо и финансово състояние — не се изисква.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

За обособени позиции 1 и 2 възложителят поставя следните изисквания:

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка за последните три години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството. Под „предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка” се разбира дейност, която включва ремонт на възли и агрегати на ТПМ и РССМ — моторни влекачи.Обемът не е от значение. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор по отношение на техническите и професионални способности на участника по т. 1 се доказва от обединението участник, а по т. 2 се доказва от всеки член в обединението участник, който ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Документите се представят от участниците, определени за изпълнители, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. При подаване на офертата съответствието с критерия „Технически и професионални способности“ се посочва в част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“ и раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от еЕЕДОП.

За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните документи във връзка с поставените изисквания:

1. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;

2. Сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Изисквано минимално ниво за обособени позиции 1 и 2:

1. Участникът трябва да е изпълнил успешно минимум една дейност за услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, за последните три години от датата на подаване на офертата. Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнени един или няколко договора.

2. Участникът да има функционираща система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалент с обхват, предмета на обществената поръчка (ремонт на възли и агрегати на ТПМ и РССМ — моторни влекачи).
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Плащане за обособени позиции 1 и 2:

1. Плащането на за всеки конкретен ремонт се извършва от възложителя по банков път в български левове, 100 % след подписване на приемно-предавателен протокол за извършените ремонтни дейности и представяне на фактура в оригинал, по сметка на изпълнителя;

2. Фактурирането ще се извърши, както следва: за Обособена позиция 1 — ЖПС Враца; за Обособена позиция 2 — ЖПС Пловдив, ЖПС Бургас, ЖПС Враца, ЖПС София и ЖПС Шумен. Плащанията по тази поръчка ще се извършват при условията на Решение № 593/2016 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. № 58 от 2016 г., в сила от 21.8.2016 г.), т.е. възложителят ще извърши плащането след получаване на изискващото се потвърждение от Национална агенция за приходите (НАП) и агенция „Митници“ за липса на просрочени публични задължения на изпълнителя.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 067-148952
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/08/2018
Ortszeit: 16:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/08/2018
Ortszeit: 10:00
Ort:

ДП НКЖИ, гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 110, партер, заседателна зала.
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на режима за достъп до сградата на ДП НКЖИ. Документът за упълномощаване, оригинал или заверено копие (върху копието е записано „вярно с оригинала” и има подпис и печат) се предоставя на комисията.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП. Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице, когато участникът, избран за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка. Документът трябва да съдържа:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗО
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
BG: Bulgarien
weitere Projekte finden für

alles neu

 

BahnMarkt.EU Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Service für Schienenfahrzeuge und Busse, Rekonstruktionsservice, Instandhaltung von Schienenfahrzeugen