Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Ausschreibung   Ausschreibung Region CZ: Tschechische Republik für Fahrgastinformationssysteme

Ausschreibung Los-ID 1454733

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Passagierinformationssystem
Passagierinformationssystem
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové II.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48813000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem této veřejné zakázky je obnova a modernizace stávajícího systému odbavování cestujících ve vozidlech městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., obnova systému dispečerského řízení, obnova elektronického prodeje jízdného (e-shopu) a pořízení nového systému on-line zastávkových označníků poskytujících reálnou informaci o příjezdu vozidla MHD do dané zastávky, včetně poskytnutí v¨ech souvisejících slu¸eb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 35 000 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ05
Hauptort der Ausführung:

Pouchovská 153/52, 500 03 Hradec Králové.

Podrobněji viz čl. III odst. 9 zadávací dokumentace.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem této veřejné zakázky je obnova a modernizace stávajícího systému odbavování cestujících ve vozidlech městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., obnova systému dispečerského řízení, obnova elektronického prodeje jízdného (e-shopu) a pořízení nového systému on-line zastávkových označníků poskytujících reálnou informaci o příjezdu vozidla MHD do dané zastávky, včetně poskytnutí v¨ech souvisejících slu¸eb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Podrobně vymezeno v zadávací dokumentaci.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 35 000 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: Veřejná zakázka bude spolufinancována Evropskou unií v rámci projektus názvem „Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových karet“.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Projekt s názvem „Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových karet“ spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl SC 1.2: Zvý¨ení podílu udr¸itelných forem dopravy, výzva: 50. průbě¸ná výzva Udr¸itelná doprava - Integrované projekty ITI.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

V souladu § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ dodavatel proká¸e splnění profesní způsobilosti předlo¸ením:

a) ve vztahu k České republice výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vy¸aduje,

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvlá¨tních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslu¨né ¸ivnostenské oprávnění či licenci.

Účastník předlo¸í výpis ze ¸ivnostenského rejstříku (¸ivnostenský list mů¸e účastník předlo¸it pouze v případě, ¸e mu nebyl vydán první výpis ze ¸ivnostenského rejstříku) v oblastech:

• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,

• poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály a

• montá¸, opravy, revize a zkou¨ky elektrických zařízení nebo na jiné, rovnocenné činnosti, které zahrnují dodávky předmětu veřejné zakázky, vydávaných v jiných státech EU.

Doklady podle § 77 odst. 1 nebo 2 ZZVZ dodavatel nemusí předlo¸it, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevy¸adují.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nepo¸adováno.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nepo¸adováno.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zadavatel v čl. XI zadávací dokumentace vymezuje v souladu s § 41 ZZVZ po¸adavky na jistotu k zaji¨tění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení takto:

1) Zadavatel po¸aduje, aby účastníci k zaji¨tění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve vý¨i 700 000 CZK. Jistotu poskytnou účastníci formou slo¸ení peně¸ní částky na účet zadavatele (dále také „peně¸ní jistota“), formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo poji¨tění záruky ve prospěch zadavatele podle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj¨ích předpisů.

2) Poskytne-li účastník zadavateli jistotu formou peně¸ní jistoty, slo¸í po¸adovanou částku na bankovní účet zadavatele vedený u Komerční banky, číslo účtu: 656020207/0100, jako variabilní symbol uvede svoje IČ.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Cenové a platební podmínky jsou vymezeny v čl. V smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky (Smlouva o dílo).

— příloha č. 4 zadávací dokumentace. Tento článek vymezuje například následující:

8. Ka¸dá faktura za plnění předmětu Smlouvy musí obsahovat název Projektu ITI a jeho registrační číslo.

9. Právo na fakturaci za plnění předmětu Smlouvy vzniká dnem plnění, tj. dnem ukončení úplného realizace díla v rozsahu, podmínkách a době sjednané v této Smlouvě. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. kalendářního dne po datu uskutečnění zdanitelného plnění.

10. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu vystavenou dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy ve lhůtě splatnosti, která se sjednává minimálně na 30 kalendářních dnů poté, co dojde k jejímu prokazatelnému doručení do dispozice Objednatele (místo plnění dle čl. III odst. 4 Smlouvy). Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/06/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch, Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/06/2018
Ortszeit: 10:00
Ort:

Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno.
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Informace o otevírání obálek s nabídkami dále ve vět¨ích podrobnostech upravuje čl. XVII. zadávací dokumentace.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
tř. Kpt. Jaro¨e 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stě¸ovatel dozvěděl o domnělém poru¨ení zákona Zadavatelem, nejpozději v¨ak do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutě¸ o návrh pova¸uje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stě¸ovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stě¸ovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání ¸ádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předbě¸ných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v něm¸ stě¸ovatel obdr¸el rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předbě¸ného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodu¨eném podlimitním řízení, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 CZK, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 CZK. V případě, ¸e navrhovatel nemů¸e stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 CZK. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 CZK, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 CZK. V případě, ¸e Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 CZK. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 CZK.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
tř. Kpt. Jaro¨e 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2018

18/05/2018 S94 - - Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení

I.
II.
III.
IV.
VI.

Česká republika-Hradec Králové: Informační systémy pro cestující

2018/S 094-214247

Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné slu¸by

Dodávky
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Zadavatel
I.1)Název a adresa
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
25267213
Pouchovská 153/52, Věko¨e
Hradec Králové
500 03
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček
Tel.: +420 731131684
E-mail: hlavacek@grantika.cz
Kód NUTS: CZ052

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.dpmhk.cz

Adresa profilu zadavatele: www.ppe.cz/v2/profil/dpmhk
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Dal¨í informace lze získat na: www.ppe.cz/v2/profil/dpmhk
Dal¨í informace lze získat na jiné adrese:
Erste Grantika Advisory, a.s.
25597001
Jánská 448/10
Brno
602 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček
Tel.: +420 731131684
E-mail: hlavacek@grantika.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.grantika.cz
Nabídky nebo ¸ádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Erste Grantika Advisory, a.s.
25597001
Jánská 10
Brno
602 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Radek Hlaváček
Tel.: +420 731131684
E-mail: hlavacek@grantika.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.grantika.cz
I.6)Hlavní předmět činnosti
Městská ¸elezniční, tramvajová, trolejbusová nebo autobusová doprava

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Modernizace odbavovacího a informačního systému MHD v Hradci Králové II.
II.1.2)Hlavní kód CPV
48813000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této veřejné zakázky je obnova a modernizace stávajícího systému odbavování cestujících ve vozidlech městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., obnova systému dispečerského řízení, obnova elektronického prodeje jízdného (e-shopu) a pořízení nového systému on-line zastávkových označníků poskytujících reálnou informaci o příjezdu vozidla MHD do dané zastávky, včetně poskytnutí v¨ech souvisejících slu¸eb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.
II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 35 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ05
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Pouchovská 153/52, 500 03 Hradec Králové.

Podrobněji viz čl. III odst. 9 zadávací dokumentace.
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je obnova a modernizace stávajícího systému odbavování cestujících ve vozidlech městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Hradce Králové, a.s., obnova systému dispečerského řízení, obnova elektronického prodeje jízdného (e-shopu) a pořízení nového systému on-line zastávkových označníků poskytujících reálnou informaci o příjezdu vozidla MHD do dané zastávky, včetně poskytnutí v¨ech souvisejících slu¸eb nezbytných ke splnění veřejné zakázky.

Podrobně vymezeno v zadávací dokumentaci.
II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a v¨echna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 35 000 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 9
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Veřejná zakázka bude spolufinancována Evropskou unií v rámci projektus názvem „Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových karet“.
II.2.14)Dal¨í informace

Projekt s názvem „Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových karet“ spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifický cíl SC 1.2: Zvý¨ení podílu udr¸itelných forem dopravy, výzva: 50. průbě¸ná výzva Udr¸itelná doprava - Integrované projekty ITI.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně po¸adavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

V souladu § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ dodavatel proká¸e splnění profesní způsobilosti předlo¸ením:

a) ve vztahu k České republice výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vy¸aduje,

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvlá¨tních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslu¨né ¸ivnostenské oprávnění či licenci.

Účastník předlo¸í výpis ze ¸ivnostenského rejstříku (¸ivnostenský list mů¸e účastník předlo¸it pouze v případě, ¸e mu nebyl vydán první výpis ze ¸ivnostenského rejstříku) v oblastech:

• výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,

• poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály a

• montá¸, opravy, revize a zkou¨ky elektrických zařízení nebo na jiné, rovnocenné činnosti, které zahrnují dodávky předmětu veřejné zakázky, vydávaných v jiných státech EU.

Doklady podle § 77 odst. 1 nebo 2 ZZVZ dodavatel nemusí předlo¸it, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevy¸adují.
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Nepo¸adováno.
Minimální úroveň případně po¸adovaných standardů:

Nepo¸adováno.
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.4)Objektivní pravidla a kritéria účasti
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.1.6)Po¸adované zálohy a záruky:

Zadavatel v čl. XI zadávací dokumentace vymezuje v souladu s § 41 ZZVZ po¸adavky na jistotu k zaji¨tění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení takto:

1) Zadavatel po¸aduje, aby účastníci k zaji¨tění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve vý¨i 700 000 CZK. Jistotu poskytnou účastníci formou slo¸ení peně¸ní částky na účet zadavatele (dále také „peně¸ní jistota“), formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele nebo poji¨tění záruky ve prospěch zadavatele podle § 2868 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj¨ích předpisů.

2) Poskytne-li účastník zadavateli jistotu formou peně¸ní jistoty, slo¸í po¸adovanou částku na bankovní účet zadavatele vedený u Komerční banky, číslo účtu: 656020207/0100, jako variabilní symbol uvede svoje IČ.
III.1.7)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslu¨ná ustanovení, která tyto podmínky upravují:

Cenové a platební podmínky jsou vymezeny v čl. V smlouvy o plnění předmětu veřejné zakázky (Smlouva o dílo).

— příloha č. 4 zadávací dokumentace. Tento článek vymezuje například následující:

8. Ka¸dá faktura za plnění předmětu Smlouvy musí obsahovat název Projektu ITI a jeho registrační číslo.

9. Právo na fakturaci za plnění předmětu Smlouvy vzniká dnem plnění, tj. dnem ukončení úplného realizace díla v rozsahu, podmínkách a době sjednané v této Smlouvě. Faktura bude doručena Objednateli nejdéle do 5. kalendářního dne po datu uskutečnění zdanitelného plnění.

10. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu vystavenou dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy ve lhůtě splatnosti, která se sjednává minimálně na 30 kalendářních dnů poté, co dojde k jejímu prokazatelnému doručení do dispozice Objednatele (místo plnění dle čl. III odst. 4 Smlouvy). Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
III.1.8)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jim¸ bude zakázka zadána:
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.4)Informace o sní¸ení počtu ře¨ení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo ¸ádostí o účast
Datum: 19/06/2018
Místní čas: 10:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo ¸ádosti o účast:
Ce¨tina, Sloven¨tina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 19/06/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno.
Dal¨í informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Informace o otevírání obálek s nabídkami dále ve vět¨ích podrobnostech upravuje čl. XVII. zadávací dokumentace.

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Dal¨í informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslu¨ný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
tř. Kpt. Jaro¨e 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stě¸ovatel dozvěděl o domnělém poru¨ení zákona Zadavatelem, nejpozději v¨ak do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutě¸ o návrh pova¸uje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stě¸ovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stě¸ovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání ¸ádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předbě¸ných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v něm¸ stě¸ovatel obdr¸el rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předbě¸ného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodu¨eném podlimitním řízení, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději v¨ak do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 CZK, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 CZK. V případě, ¸e navrhovatel nemů¸e stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 CZK. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu slo¸it na účet ÚOHS kauci ve vý¨i 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně v¨ak ve vý¨i 50 000 CZK, nejvý¨e ve vý¨i 10 000 000 CZK. V případě, ¸e Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 100 000 CZK. V případě návrhu na ulo¸ení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen slo¸it kauci ve vý¨i 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutě¸e
tř. Kpt. Jaro¨e 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: http://www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/05/2018
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Ausführung von Bauleistungen
CZ: Tschechische Republik
weitere Projekte finden für

alles neu

 

BahnMarkt.EU Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Fahrgastinformationssysteme