Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Instandhaltung von Gleisanlagen

Ausschreibung Los-ID 1482174

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Bauarbeiten
Bauarbeiten
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych na adaptację urządzeń stacyjnych na odc. Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice
Referenznummer der Bekanntmachung: IREZA4h-216-16/CEF/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych mających na celu adaptację urządzeń stacyjnych na odc. Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice umożliwiających prawidłowe funkcjonalne działanie systemu sterowania ruchem kolejowym na dwutorowej linii kolejowej nr 136 od km -0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 63 901 018.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71322000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL5
Hauptort der Ausführung:

Linia kolejowej nr 136 od km -0,206 do km 37,511 oraz linia nr 132 od km 94,281 do km 97,210.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynności wymaganych Prawem.

3) Przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia „Sterowanie” na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót mających na celu zabudowę i uruchomienie nowych stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym umożliwiających sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (min. sygnalizatory, elektryczne napędy zwrotnicowe, licznikowe obwody niezajętości torów i rozjazdów, blokady szlakowe).

Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branżowym:

1) Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego;

2) Urządzenia sterowania ruchem kolejowym;

3) Telekomunikacja;

4) Elektroenergetyka nietrakcyjna
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 63 901 018.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 33
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

CEF 2014-2020
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wył. przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (obligatoryjne) oraz brak jest podstaw do wykluczenia z Postęp. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (fakultatywne); 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w SIWZ zamieszczone na str. internetowej http://zamówienia.plk-sa; 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia; 5. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postęp. oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć JEDZ; w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca ogranicza się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ; 6. przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem; 8. Wykonawca wskazujący w JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz informację o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa JEDZ dotyczący każdego z tych podwykonawców, 9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ dotyczącym każdego z tych podmiotów, w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Oświadczenia i dokumenty jakich będzie żądał Zamawiający znajdują się na str.internetowe: http://zamowienia.plk-sa.pl. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj. 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.2. dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 23 236 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 5 800 000,00 PLN

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9 IDW.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

a). budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane) minimum 4 km linii kolejowej, dwutorowej, obejmującej nawierzchnię kolejową, podtorze i odwodnienie wraz z niezbędnym zakresem prac w branży srk. b). zadanie/ zadania o wartości łącznej co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto, polegających na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej wraz z urządzeniami srk. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia: a. Kierownik Budowy: posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, mający co najmniej co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika Robót w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650 z późn. zm.) na robotach związanych z budową, przebudową/modernizacją infrastruktury kolejowej wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym; b. Projektant: posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, mający co najmniej co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, w projektowaniu w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650 z późn. zm.) przy projektowaniu infrastruktury kolejowej wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym; c. Osoba pełniąca nadzór geodezyjny posiadająca odpowiednie uprawnienia geodezyjne do obsługi inwestycji. Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Dostępność do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia:

a. urządzenie do wykonywania przewiertów (co najmniej 1 jedna jednostka),

b. sprężarka powietrza (co najmniej 1 jedna jednostka),

c. minikoparka (co najmniej 1 jedna jednostka),

d. koparko ładowarka (co najmniej 1 jedna jednostka),
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Cena - waga 100 %
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 900 000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy zł); 2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy; 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: 34 1140 1010 0000 3508 8900 1241; 4. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa; 5. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie; 6. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy przed podpisaniem umowy.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy Pzp. 26.1.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum lub umowę spółki.
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji Umowy określone są w Tomie II SIWZ Warunki Umowy.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/08/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/08/2018
Ortszeit: 10:30
Ort:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13, Sala 108

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd. sek. III.1.1) 3. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2 IDW 4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 5. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu. 6. część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i start 7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy 9.informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy 10.informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy 11. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy 12. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 13. oświadczenie Wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny 14. oświadczenie Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 15. dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności ustawy Pzp, w przypadku jeśli wydano wobec Wyk. prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 16. oświadczenie Wyk. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 9 IDW na str. internetowej https://zamowienia.plk-sa.pl. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w Sekcji III.1.1) składa dokumenty wg § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126) wymienione w Tomie I SIWZ – IDW.

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu dla niniejszego Zamówienia.Zamówienia podobne zostaną udzielone na roboty branży: srk i elektroenergetycznej, sieć trakcyjna, telekomunikacja oraz uzupełniającej dokumentacji projektowej wykonawcy zamówienia podstawowego po przeprowadzonych z nim negocjacjach i weryfikacji złożonej przez niego oferty. Uwaga do punktu IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 2 miesiące tj. 60 dni. Wartości w sekcjach II.1.5 i II.2.6 dotyczą zamówienia podstawowego.

Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu UE, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2018

12/07/2018 S132 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2018/S 132-301501

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Matuszek, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
Tel.: +48 717173340
E-mail: anna.matuszek@plk-sa.pl
Faks: +48 717175589
Kod NUTS: PL9

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.plk-sa.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Joannitów 13, pok. 161
Wrocław
50-525
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Matuszek
E-mail: anna.matuszek@plk-sa.pl
Faks: +48 717175589
Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.plk-sa.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.plk-sa.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych na adaptację urządzeń stacyjnych na odc. Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice
Numer referencyjny: IREZA4h-216-16/CEF/2018
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych mających na celu adaptację urządzeń stacyjnych na odc. Kędzierzyn Koźle - Opole Groszowice umożliwiających prawidłowe funkcjonalne działanie systemu sterowania ruchem kolejowym na dwutorowej linii kolejowej nr 136 od km -0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 63 901 018.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71322000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL5
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Linia kolejowej nr 136 od km -0,206 do km 37,511 oraz linia nr 132 od km 94,281 do km 97,210.
II.2.4)Opis zamówienia:

Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Wszystkich robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynności wymaganych Prawem.

3) Przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu strukturalnego objętego zakresem zamówienia „Sterowanie” na każdym etapie (projektowania, budowy i końcowych prób podsystemu).

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót mających na celu zabudowę i uruchomienie nowych stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym umożliwiających sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (min. sygnalizatory, elektryczne napędy zwrotnicowe, licznikowe obwody niezajętości torów i rozjazdów, blokady szlakowe).

Zakres robót budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branżowym:

1) Budynki służące prowadzeniu ruchu kolejowego;

2) Urządzenia sterowania ruchem kolejowym;

3) Telekomunikacja;

4) Elektroenergetyka nietrakcyjna
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 63 901 018.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 33
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

CEF 2014-2020
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z wył. przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d) Ustawy (obligatoryjne) oraz brak jest podstaw do wykluczenia z Postęp. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy (fakultatywne); 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w SIWZ zamieszczone na str. internetowej http://zamówienia.plk-sa; 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia; 5. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z Postęp. oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć JEDZ; w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu Wykonawca ogranicza się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ; 6. przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów wraz ze zobowiązaniem; 8. Wykonawca wskazujący w JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz informację o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, składa JEDZ dotyczący każdego z tych podwykonawców, 9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ dotyczącym każdego z tych podmiotów, w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Oświadczenia i dokumenty jakich będzie żądał Zamawiający znajdują się na str.internetowe: http://zamowienia.plk-sa.pl. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów tj. 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.2. dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 23 236 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 5 800 000,00 PLN

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ocena spełniania w/w warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9 IDW.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

a). budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane) minimum 4 km linii kolejowej, dwutorowej, obejmującej nawierzchnię kolejową, podtorze i odwodnienie wraz z niezbędnym zakresem prac w branży srk. b). zadanie/ zadania o wartości łącznej co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto, polegających na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) infrastruktury kolejowej wraz z urządzeniami srk. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia: a. Kierownik Budowy: posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, mający co najmniej co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia na stanowisku Kierownika Budowy/Kierownika Robót w rozumieniu ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650 z późn. zm.) na robotach związanych z budową, przebudową/modernizacją infrastruktury kolejowej wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym; b. Projektant: posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, mający co najmniej co najmniej 5 (pięć) lat doświadczenia, w projektowaniu w rozumieniu Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650 z późn. zm.) przy projektowaniu infrastruktury kolejowej wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym; c. Osoba pełniąca nadzór geodezyjny posiadająca odpowiednie uprawnienia geodezyjne do obsługi inwestycji. Nie dopuszcza się wskazywania w ofercie, tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.

Dostępność do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji zamówienia:

a. urządzenie do wykonywania przewiertów (co najmniej 1 jedna jednostka),

b. sprężarka powietrza (co najmniej 1 jedna jednostka),

c. minikoparka (co najmniej 1 jedna jednostka),

d. koparko ładowarka (co najmniej 1 jedna jednostka),
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Cena - waga 100 %
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 900 000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy zł); 2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy; 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego: 34 1140 1010 0000 3508 8900 1241; 4. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa; 5. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie; 6. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie przewidzianej w art. 148 ust. 1 Ustawy przed podpisaniem umowy.
III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy Pzp. 26.1.

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu umowę konsorcjum lub umowę spółki.
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji Umowy określone są w Tomie II SIWZ Warunki Umowy.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/08/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 21/08/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski, 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 13, Sala 108

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Cd. sek. III.1.1) 3. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2 IDW 4. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. 5. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu. 6. część sprawozdania finansowego, tj. rachunek zysków i start 7. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 8. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy 9.informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy 10.informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.13 (z wyłączeniem przesłanki zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13d) Ustawy oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy 11. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy 12. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 13. oświadczenie Wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny 14. oświadczenie Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 15. dokumenty potwierdzające dokonanie płatności należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności ustawy Pzp, w przypadku jeśli wydano wobec Wyk. prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 16. oświadczenie Wyk. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 9 IDW na str. internetowej https://zamowienia.plk-sa.pl. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w Sekcji III.1.1) składa dokumenty wg § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126) wymienione w Tomie I SIWZ – IDW.

Zamawiający przewidział udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu dla niniejszego Zamówienia.Zamówienia podobne zostaną udzielone na roboty branży: srk i elektroenergetycznej, sieć trakcyjna, telekomunikacja oraz uzupełniającej dokumentacji projektowej wykonawcy zamówienia podstawowego po przeprowadzonych z nim negocjacjach i weryfikacji złożonej przez niego oferty. Uwaga do punktu IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: 2 miesiące tj. 60 dni. Wartości w sekcjach II.1.5 i II.2.6 dotyczą zamówienia podstawowego.

Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu UE, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2018
- Schieneninfrastruktur
- Fernverkehr , Regionalverkehr
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOB/A)
Ausführung von Bauleistungen
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

BahnMarkt.EU Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbauarbeiten, Oberbauarbeiten - Eisenbahnen, Instandhaltung von Gleisanlagen