Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Fahrgastinformationssysteme

Ausschreibung Los-ID 1454759

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Passagierinformationssystem
Passagierinformationssystem
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy
Referenznummer der Bekanntmachung: DA/P-N/2/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48813000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy wraz z wprowadzeniem obsługi karty płatniczej. Zamówienie obejmuje:

I. Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu w pojazdach MZK Tychy wraz z niezbędnym osprzętem i okablowaniem, jak również oprogramowaniem dla tego sprzętu.

II. Dostawę i uruchomienie kontrolerek wraz z oprogramowaniem.

III. Przygotowanie podstawowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) na serwerach fizycznych i wirtualnych w chmurze.

IV. Uruchomienie zapasowego CPD w chmurze, będącego odwzorowaniem podstawowego CPD

V. Dostawę oprogramowania centralnego wymaganego do właściwej pracy infrastruktury wyniesionej oraz zapewniającego integrację z systemami zewnętrznymi wraz z jego instalacją w obu centrach przetwarzania danych.

VI. Dostawa systemu łączności z urządzeniami za pomocą wydzielonej sieci APN, jak również łączności pomiędzy serwerowniami oraz z systemami zewnętrznymi (system ŚKUP, system Agenta rozliczeniowego kart płatniczych) za pomocą
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 12 604 620.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30236000
30210000
30211200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL2
Hauptort der Ausführung:

Tychy.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy wraz z wprowadzeniem obsługi karty płatniczej. Zamówienie obejmuje:

I. Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu w pojazdach MZK Tychy wraz z niezbędnym osprzętem i okablowaniem, jak również oprogramowaniem dla tego sprzętu.

II. Dostawę i uruchomienie kontrolerek wraz z oprogramowaniem.

III. Przygotowanie podstawowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) na serwerach fizycznych i wirtualnych w chmurze.

IV. Uruchomienie zapasowego CPD w chmurze, będącego odwzorowaniem podstawowego CPD

V. Dostawę oprogramowania centralnego wymaganego do właściwej pracy infrastruktury wyniesionej oraz zapewniającego integrację z systemami zewnętrznymi wraz z jego instalacją w obu centrach przetwarzania danych.

VI. Dostawa systemu łączności z urządzeniami za pomocą wydzielonej sieci APN, jak również łączności pomiędzy serwerowniami oraz z systemami zewnętrznymi (system ŚKUP, system Agenta rozliczeniowego kart płatniczych) za pomocą bezpiecznych łączy.

VII. Szkolenia użytkowników systemu.

VIII. Utrzymanie w okresie wdrażania.

IX. Zapewnienie funkcjonowania dostarczonego przedmiotu umowy przez okres utrzymania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 12 604 620.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 37
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

1) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią

O badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

• Wymagane jest wykazanie w każdym roku za ostatnie 2 lata obrotowe średniego rocznego przychodu netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN.

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

• wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej.

O wartości min. 5 000 000,00 PLN.

3) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

• wymagane jest posiadanie ww. dokumentu o wartości min. 5 000 000,00 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz

Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wymagane jest wykonanie/wykonywanie usługi/usług polegających na:

• wdrożeniu i uruchomieniu systemu elektronicznej karty miejskiej (biletu elektronicznego) w publicznym transporcie zbiorowym w mieście lub aglomeracji miejskiej, obejmującego co najmniej 100 pojazdów (autobusów lub tramwajów, lub trolejbusów) oraz.

• wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej 1 usługi zapewniającej pobieranie opłat za bilety elektroniczne w publicznym transporcie zbiorowym,

Z wykorzystaniem systemu elektronicznej karty miejskiej przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmującym co najmniej 100 pojazdów. Przez system elektronicznej karty miejskiej należy rozumieć automatyczny system pobierania opłat, kontroli i rozliczeń obejmujący co najmniej:

Instalacje pokładowe w pojazdach komunikacji miejskiej,

Podsystem kontroli biletów przez kontrolerów wyposażonych w terminale przenośne,

Sieć punktów doładowania kart bezstykowych,

Oprogramowanie aplikacyjne, bazodanowe oraz narzędziowe do obsługi systemu.

Zamawiający uzna także warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże 1 usługę spełniającą łącznie wymagania określone w powyższych podpunktach.

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją

O podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Nie dotyczy.

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

• Wymagane jest skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia min.:

a) Kierownik Projektu

— wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,

— znajomość metodyki zarządzania projektami udokumentowana certyfikatem,

— minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi,

— pełny udział (od rozpoczęcia do zamknięcia projektu) w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu w realizacji 1 zakończonego i odebranego projektu polegającego na budowie i wdrożeniu systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.

b) Specjalista ds. jakości

— wiedza w zakresie zapewnienia jakości udokumentowana certyfikatem,

— wiedza z zakresu testów oprogramowania udokumentowana certyfikatem,

— udział w roli specjalisty ds. jakości w projekcie polegającym na budowie lub rozwoju lub wdrożeniu systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.

c) Specjalista ds. sieci

— wykształcenie wyższe techniczne,

— znajomość w budowie sieci WAN, LAN.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Ogólne warunki umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

2.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

4.Warunki zmiany są określone w pkt 20 SIWZ
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/06/2018
Ortszeit: 10:15
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/06/2018
Ortszeit: 10:30
Ort:

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach– pok. 202, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

b. Oświadczenia wymienione w punkcie 7.1- 7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ- JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), oświadczenie innego podmiotu (załącznik nr 2a do SIWZ);

c. Dowód wpłaty wadium;

d. pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ dostępnej pod adresem https://mzktychy.bip.gov.pl/

4. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawach o których w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie:

4.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

5. W zakresie nie podlegania wykluczeniu zamawiający wymaga dokumentów:

5.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5.2 odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5.3 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5.4 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 PLN)

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5:

(cd. patrz punkt VI.4.3 ogłoszenia).
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Ciąg dalszy informacji dodatkowych (z punktu VI.3 ogłoszenia).

9.1 pkt 5.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, o ile zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w pkt 6.5 SIWZ;

9.2 punkt 5.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

10. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9.1 i 9.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

11. Pozostałe zapisy w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarte są w SIWZ.

12.W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r.

Składanie odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) Określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) Odrzucenia oferty odwołującego;

e) Opisu przedmiotu zamówienia;

f) Wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2018
Fußzeile
Andere vom Amt für Veröffentl

18/05/2018 S94 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Tychy: System informacji ruchu pasażerskiego

2018/S 094-212957

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach
al. Marszałka Piłsudskiego 12
Tychy
43-100
Polska
Tel.: +48 322193820
E-mail: strzaska@mzk.pl
Faks: +48 322193822
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mzk.pl/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.mzk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy
Numer referencyjny: DA/P-N/2/18
II.1.2)Główny kod CPV
48813000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy wraz z wprowadzeniem obsługi karty płatniczej. Zamówienie obejmuje:

I. Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu w pojazdach MZK Tychy wraz z niezbędnym osprzętem i okablowaniem, jak również oprogramowaniem dla tego sprzętu.

II. Dostawę i uruchomienie kontrolerek wraz z oprogramowaniem.

III. Przygotowanie podstawowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) na serwerach fizycznych i wirtualnych w chmurze.

IV. Uruchomienie zapasowego CPD w chmurze, będącego odwzorowaniem podstawowego CPD

V. Dostawę oprogramowania centralnego wymaganego do właściwej pracy infrastruktury wyniesionej oraz zapewniającego integrację z systemami zewnętrznymi wraz z jego instalacją w obu centrach przetwarzania danych.

VI. Dostawa systemu łączności z urządzeniami za pomocą wydzielonej sieci APN, jak również łączności pomiędzy serwerowniami oraz z systemami zewnętrznymi (system ŚKUP, system Agenta rozliczeniowego kart płatniczych) za pomocą
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 12 604 620.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000
30210000
30211200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tychy.
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozszerzenie systemu ŚKUP na pojazdy MZK Tychy wraz z wprowadzeniem obsługi karty płatniczej. Zamówienie obejmuje:

I. Dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu w pojazdach MZK Tychy wraz z niezbędnym osprzętem i okablowaniem, jak również oprogramowaniem dla tego sprzętu.

II. Dostawę i uruchomienie kontrolerek wraz z oprogramowaniem.

III. Przygotowanie podstawowego Centrum Przetwarzania Danych (CPD) na serwerach fizycznych i wirtualnych w chmurze.

IV. Uruchomienie zapasowego CPD w chmurze, będącego odwzorowaniem podstawowego CPD

V. Dostawę oprogramowania centralnego wymaganego do właściwej pracy infrastruktury wyniesionej oraz zapewniającego integrację z systemami zewnętrznymi wraz z jego instalacją w obu centrach przetwarzania danych.

VI. Dostawa systemu łączności z urządzeniami za pomocą wydzielonej sieci APN, jak również łączności pomiędzy serwerowniami oraz z systemami zewnętrznymi (system ŚKUP, system Agenta rozliczeniowego kart płatniczych) za pomocą bezpiecznych łączy.

VII. Szkolenia użytkowników systemu.

VIII. Utrzymanie w okresie wdrażania.

IX. Zapewnienie funkcjonowania dostarczonego przedmiotu umowy przez okres utrzymania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 604 620.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:

1) sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią

O badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

• Wymagane jest wykazanie w każdym roku za ostatnie 2 lata obrotowe średniego rocznego przychodu netto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za wszystkie pełne lata obrotowe w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN.

2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

• wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej.

O wartości min. 5 000 000,00 PLN.

3) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

• wymagane jest posiadanie ww. dokumentu o wartości min. 5 000 000,00 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz

Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wymagane jest wykonanie/wykonywanie usługi/usług polegających na:

• wdrożeniu i uruchomieniu systemu elektronicznej karty miejskiej (biletu elektronicznego) w publicznym transporcie zbiorowym w mieście lub aglomeracji miejskiej, obejmującego co najmniej 100 pojazdów (autobusów lub tramwajów, lub trolejbusów) oraz.

• wykonaniu lub wykonywaniu co najmniej 1 usługi zapewniającej pobieranie opłat za bilety elektroniczne w publicznym transporcie zbiorowym,

Z wykorzystaniem systemu elektronicznej karty miejskiej przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmującym co najmniej 100 pojazdów. Przez system elektronicznej karty miejskiej należy rozumieć automatyczny system pobierania opłat, kontroli i rozliczeń obejmujący co najmniej:

Instalacje pokładowe w pojazdach komunikacji miejskiej,

Podsystem kontroli biletów przez kontrolerów wyposażonych w terminale przenośne,

Sieć punktów doładowania kart bezstykowych,

Oprogramowanie aplikacyjne, bazodanowe oraz narzędziowe do obsługi systemu.

Zamawiający uzna także warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże 1 usługę spełniającą łącznie wymagania określone w powyższych podpunktach.

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją

O podstawie do dysponowania tymi zasobami;

Nie dotyczy.

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

• Wymagane jest skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia min.:

a) Kierownik Projektu

— wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne,

— znajomość metodyki zarządzania projektami udokumentowana certyfikatem,

— minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami informatycznymi,

— pełny udział (od rozpoczęcia do zamknięcia projektu) w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu w realizacji 1 zakończonego i odebranego projektu polegającego na budowie i wdrożeniu systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.

b) Specjalista ds. jakości

— wiedza w zakresie zapewnienia jakości udokumentowana certyfikatem,

— wiedza z zakresu testów oprogramowania udokumentowana certyfikatem,

— udział w roli specjalisty ds. jakości w projekcie polegającym na budowie lub rozwoju lub wdrożeniu systemu informatycznego o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto.

c) Specjalista ds. sieci

— wykształcenie wyższe techniczne,

— znajomość w budowie sieci WAN, LAN.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Ogólne warunki umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

2.W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

4.Warunki zmiany są określone w pkt 20 SIWZ
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/06/2018
Czas lokalny: 10:15
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach– pok. 202, ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

a. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

b. Oświadczenia wymienione w punkcie 7.1- 7.4 niniejszej SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ- JEDZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), oświadczenie innego podmiotu (załącznik nr 2a do SIWZ);

c. Dowód wpłaty wadium;

d. pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ dostępnej pod adresem https://mzktychy.bip.gov.pl/

4. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawach o których w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie:

4.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

5. W zakresie nie podlegania wykluczeniu zamawiający wymaga dokumentów:

5.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5.2 odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5.3 oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5.4 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100 PLN)

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5:

(cd. patrz punkt VI.4.3 ogłoszenia).
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Ciąg dalszy informacji dodatkowych (z punktu VI.3 ogłoszenia).

9.1 pkt 5.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, o ile zamawiający przewidział wykluczenie Wykonawcy na podstawie przesłanek określonych w pkt 6.5 SIWZ;

9.2 punkt 5.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

10. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9.1 i 9.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

11. Pozostałe zapisy w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarte są w SIWZ.

12.W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 r.

Składanie odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) Określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) Odrzucenia oferty odwołującego;

e) Opisu przedmiotu zamówienia;

f) Wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/05/2018
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

BahnMarkt.EU Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Fahrgastinformationssysteme