Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Triebfahrzeuge

Ausschreibung Los-ID 1482122

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Schienenfahrzeuge
Schienenfahrzeuge
Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
Referenznummer der Bekanntmachung: DT-II.272.2.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34620000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego 5 (słownie: pięć) sztuk fabrycznie nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowo do 2 (słownie: dwóch) pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, przeznaczonych do wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich, wraz z:1) udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez Zamawiającego;

2) udzieleniem gwarancji i rozszerzonej rękojmi na dostarczone pojazdy;

3) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;

4) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

2. Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdów fabrycznie nowych, tj. wykonanych z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 136 500 000.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL43
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostawy pojazdów jest Punkt Utrzymania Taboru (PUT) Koleje Wielk, Sp. z o.o. zlok. w Zbąszynku (Woj. Lubuskie). Koszty związane z dostarczeniem poj. do miejsca dostawy ponosi Wykonawca.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego 5 (słownie: pięć) sztuk fabrycznie nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowo do 2 (słownie: dwóch) pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, przeznaczonych do wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich (zgodnie z opisem w sekcji II.1.4) - Krótki opis niniejszego ogłoszenia.

2.Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdów fabrycznie nowych, tj. wykonanych z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych.

3.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

4.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 3 do SIWZ oraz w zał. nr 4 do SIWZ.

5.We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, europ. ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

6. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji.

7.Zamawiający skorzysta z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, umożliwiającej zakup do 2 (słownie: dwóch) dodatkowych pojazdów, w przypadku podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o zwiększeniu dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ).

8.Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

9.W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia uzyskania informacji od Instytucji Zarządzającej o zwiększeniu dofinansowania projektu w ramach POIŚ, ale nie później niż do dnia dostawy ostatniego pojazdu.

10. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

11.Zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji dotyczące: sposobu jego realizacji, jego odbioru, wymaganych norm i warunków technicznych, sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia, sposobu naliczania kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy Stron będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego przedmiotu umowy.

12.Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zamówione w ramach opcji elektryczne zespoły trakcyjne (ezt) muszą być wykonane i dostarczone w terminie do:

— 180 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji – dla jednego pojazdu,

— 270 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji – dla dwóch pojazdów.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady na cały pojazd / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Kryterium termin dostawy dwóch pierwszych pojazdów / Gewichtung: 9
Qualitätskriterium - Name: Kryterium termin dostawy trzeciego i czwartego pojazdu / Gewichtung: 6
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 660
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Zamawiający skorzysta z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, umożliwiającej zakup do 2 (słownie: dwóch) dodatkowych pojazdów, w przypadku podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o zwiększeniu dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ). 2.Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

3. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia uzyskania informacji od Instytucji Zarządzającej o zwiększeniu dofinansowania projektu w ramach POIŚ, ale nie później niż do dnia dostawy ostatniego pojazdu.

4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji dotyczące: sposobu jego realizacji, jego odbioru, wymaganych norm i warunków technicznych, sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia, sposobu naliczania kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy Stron będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego przedmiotu umowy.

6. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zamówione w ramach opcji elektryczne zespoły trakcyjne (ezt) muszą być wykonane i dostarczone w terminie do:

— 180 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji – dla jednego pojazdu,

— 270 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji – dla dwóch pojazdów.

Szacunkowa wartość zamówienia opcjonalnego wynosi 39 000 000,00 PLN netto.
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.05.02.00-00-0019/17
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 roz. Parlamentu Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetw. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp.o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), Zamawiający informuje, że szczegółowe inf. znajdują się w Rozdz. XVIII SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5) - 8) ustawy Pzp; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonom.lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.2.W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postęp. oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca musi złożyć oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej (eESPD). Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się w Rozdz. VI ust. 1 oraz w Rozdz. VII ust. 1 SIWZ 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie war.udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw do wykluczenia. 4.W przypadku podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego (wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektr. przez podmiot trzeci) składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Każdy z podmiotów trzecich składa odrębny JEDZ należycie wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez dany podmiot trzeci. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.5. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.6.W celu potw. braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postęp. wyłącznie na wezwanie Zamaw. Wykonawca zobow. jest złożyć następ. oświadczenia i dokumenty:1)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdz.,że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2)
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)

4)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6)oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

7)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 8)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

7.Wykonawcy zagraniczni.

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 sekcji III.1.1) niniejszego ogłoszenia:

a)pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

b)pkt 2) i 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2)Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1) lit. a) sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1) lit. b) sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wyżej określonych przez Zamawiającego, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2) ma odpowiednie zastosowanie.

4)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

c.d. informacji z sekcji III.1.2)

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6 pkt 1) sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia, składa dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1) lit. a) sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy oraz ust. 5 pkt 6. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administr. albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej z sekcji III.1.2):

1. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postep. dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tzn. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 45.000.000,00 zł. 2.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę w.w. warunku, Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 45.000.000,00 zł. 3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postęp. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamaw., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (do oferty). 5.Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postęp. oraz, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 5 – 8 ustawy Pzp. 6. Jeżeli sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 3. 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Sekcji III.1.1) ust.6 pkt 1)-3), III.1.2) pkt 4)-8) niniejszego ogłoszenia.

8.Zamaw. żąda od Wykonawcy przedstawienia dok. wymienionych w Sekcji III.1.1) ust.6 pkt 1)-3), III.1.2) pkt 4)-8) niniejszego ogłoszenia, dot. podwykonawcy,któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego sytuacji finan. wykonawca polega na zasadach określ. w art. 22a ustawy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Środki finansowe lub zdolność kredytowa w wysokości nie mniejszej niż 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych).
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postęp. dot. zdolności techn. lub zawodowej, tj. Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub o charakterze ciągłym również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawy co najmniej 3 (słownie: trzech) sztuk nowych, wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o wartości nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł netto każdy.UWAGA!Za wieloczłonowy elektryczny zespół trakcyjny w rozumieniu niniejszego warunku przyjmuje się co najmniej trzyczłonowy elektryczny zespół trakcyjny.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku udziału w postep., polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.

2.W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postęp. Zamawiający wymaga Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw (zamówień) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Przez dostawy Zamawiający rozumie dostawy zdefiniowane w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia, opisanym powyżej w ust. 1. Dowodami, o których mowa powyżej są:- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane,

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku udziału w postęp. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zobowiązanie (w oryginale) należy złożyć wraz z ofertą.6.Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 5 – 8 ustawy Pzp. 7.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postęp.lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamaw.:1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust.4.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dostawy co najmniej 3 (słownie: trzech) sztuk nowych, wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, o wartości nie mniejszej niż 12 000 000,00 PLN netto każdy. Uwaga! Za wieloczłonowy elektryczny zespół trakcyjny w rozumieniu niniejszego warunku przyjmuje się co najmniej trzyczłonowy elektryczny zespół trakcyjny.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy oraz zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określają Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu Umowy będzie następowała w transzach - sukcesywnie po dostawie każdego pojazdu do miejsca wskazanego w §2 ust. 3 Umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez Strony Umowy bez zastrzeżeń protokół dostawy pojazdu. Protokół dostawy pojazdu stanowić będzie załącznik do faktury VAT Wykonawcy.

4. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5. Wykonawca obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/08/2018
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/08/2018
Ortszeit: 11:15
Ort:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań - X piętro, pokój 1024 - część A, salka konferencyjna.
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ, Zamawiający jako średni kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich - tabela A”: http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 500 000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych), wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

4. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1) Wypełniony Formularz ofertowy – z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium,

3) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4) Zobowiązanie, o którym mowa w sekcji III.1.2) ust. 5 i III.1.3) ust.5 niniejszego ogłoszenia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów.

5. Okres związania ofertą, o którym mowa w Sekcji IV.2.6) niniejszego ogłoszenia wynosi 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
x
x
Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a-198g Ustawy Pzp.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/07/2018

13/07/2018 S133 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Poznań: Tabor kolejowy

2018/S 133-302477

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Olenderek
Tel.: +48 616267092
E-mail: agnieszka.olenderek@umww.pl
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umww.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.umww.pl/292---648---k_zamowienia-publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Biuro Zamówień Publicznych, pok. 1034, X piętro
Tel.: +48 616267092
E-mail: agnieszka.olenderek@umww.pl
Faks: +48 616267081
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umww.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
Numer referencyjny: DT-II.272.2.2018
II.1.2)Główny kod CPV
34620000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego 5 (słownie: pięć) sztuk fabrycznie nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowo do 2 (słownie: dwóch) pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, przeznaczonych do wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich, wraz z:1) udzieleniem instruktaży technicznych w zakresie obsługi i utrzymania pojazdów osobom wskazanym przez Zamawiającego;

2) udzieleniem gwarancji i rozszerzonej rękojmi na dostarczone pojazdy;

3) opracowaniem i przekazaniem dokumentacji technicznej;

4) udzieleniem licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie.

2. Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdów fabrycznie nowych, tj. wykonanych z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 136 500 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem dostawy pojazdów jest Punkt Utrzymania Taboru (PUT) Koleje Wielk, Sp. z o.o. zlok. w Zbąszynku (Woj. Lubuskie). Koszty związane z dostarczeniem poj. do miejsca dostawy ponosi Wykonawca.
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę do Zamawiającego 5 (słownie: pięć) sztuk fabrycznie nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowo do 2 (słownie: dwóch) pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, przeznaczonych do wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich (zgodnie z opisem w sekcji II.1.4) - Krótki opis niniejszego ogłoszenia.

2.Zamawiający wymaga dostarczenia pojazdów fabrycznie nowych, tj. wykonanych z fabrycznie nowych elementów, zespołów, podzespołów i części, dotychczas nie eksploatowanych.

3.Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

4.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 3 do SIWZ oraz w zał. nr 4 do SIWZ.

5.We wszystkich zapisach SIWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, europ. ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

6. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z prawa opcji.

7.Zamawiający skorzysta z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, umożliwiającej zakup do 2 (słownie: dwóch) dodatkowych pojazdów, w przypadku podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o zwiększeniu dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ).

8.Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

9.W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia uzyskania informacji od Instytucji Zarządzającej o zwiększeniu dofinansowania projektu w ramach POIŚ, ale nie później niż do dnia dostawy ostatniego pojazdu.

10. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

11.Zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji dotyczące: sposobu jego realizacji, jego odbioru, wymaganych norm i warunków technicznych, sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia, sposobu naliczania kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy Stron będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego przedmiotu umowy.

12.Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zamówione w ramach opcji elektryczne zespoły trakcyjne (ezt) muszą być wykonane i dostarczone w terminie do:

— 180 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji – dla jednego pojazdu,

— 270 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji – dla dwóch pojazdów.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady na cały pojazd / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium termin dostawy dwóch pierwszych pojazdów / Waga: 9
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium termin dostawy trzeciego i czwartego pojazdu / Waga: 6
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 660
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający skorzysta z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, umożliwiającej zakup do 2 (słownie: dwóch) dodatkowych pojazdów, w przypadku podjęcia przez Instytucję Zarządzającą decyzji o zwiększeniu dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ). 2.Zamawiający zastrzega, że cena jednostkowa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji nie może być wyższa niż cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.

3. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia uzyskania informacji od Instytucji Zarządzającej o zwiększeniu dofinansowania projektu w ramach POIŚ, ale nie później niż do dnia dostawy ostatniego pojazdu.

4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.

5. Zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji dotyczące: sposobu jego realizacji, jego odbioru, wymaganych norm i warunków technicznych, sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia, sposobu naliczania kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji oraz współpracy Stron będą takie same jak te, które obowiązują w stosunku do podstawowego przedmiotu umowy.

6. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, to zamówione w ramach opcji elektryczne zespoły trakcyjne (ezt) muszą być wykonane i dostarczone w terminie do:

— 180 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji – dla jednego pojazdu,

— 270 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o skorzystaniu z prawa opcji – dla dwóch pojazdów.

Szacunkowa wartość zamówienia opcjonalnego wynosi 39 000 000,00 PLN netto.
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.05.02.00-00-0019/17
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 roz. Parlamentu Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetw. danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp.o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), Zamawiający informuje, że szczegółowe inf. znajdują się w Rozdz. XVIII SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5) - 8) ustawy Pzp; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonom.lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.2.W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postęp. oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca musi złożyć oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej (eESPD). Instrukcja wypełniania JEDZ znajduje się w Rozdz. VI ust. 1 oraz w Rozdz. VII ust. 1 SIWZ 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie war.udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw do wykluczenia. 4.W przypadku podmiotów trzecich JEDZ podmiotu trzeciego (wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektr. przez podmiot trzeci) składa Wykonawca, jeżeli powołuje się na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Każdy z podmiotów trzecich składa odrębny JEDZ należycie wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez dany podmiot trzeci. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.5. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.6.W celu potw. braku podstaw wykl. Wyk. z udziału w postęp. wyłącznie na wezwanie Zamaw. Wykonawca zobow. jest złożyć następ. oświadczenia i dokumenty:1)informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdz.,że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Ciąg dalszy w sekcji III.1.2)
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)

4)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

6)oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

7)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 8)oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

7.Wykonawcy zagraniczni.

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 6 sekcji III.1.1) niniejszego ogłoszenia:

a)pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

b)pkt 2) i 3) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2)Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1) lit. a) sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1) lit. b) sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wyżej określonych przez Zamawiającego, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2) ma odpowiednie zastosowanie.

4)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c.d. informacji z sekcji III.1.2)

5) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6 pkt 1) sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia, składa dokument, o którym mowa w ust. 7 pkt 1) lit. a) sekcji III.1.2) niniejszego ogłoszenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy oraz ust. 5 pkt 6. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administr. albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

6) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej z sekcji III.1.2):

1. O udzielenie zam. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postep. dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tzn. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 45.000.000,00 zł. 2.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę w.w. warunku, Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 45.000.000,00 zł. 3.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postęp. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4.Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamaw., że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (do oferty). 5.Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postęp. oraz, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 5 – 8 ustawy Pzp. 6. Jeżeli sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiają
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

BahnMarkt.EU Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Triebfahrzeuge