Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Instandhaltung von Strassenbahnanlagen

Ausschreibung Los-ID 1482169

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Straßenbahnarbeiten
Straßenbahnarbeiten
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje w Poznaniu
Referenznummer der Bekanntmachung: PIM/07/18/ZP56/2018-164
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45234121
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje – przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych (tryb projektuj i buduj). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ nr ref. PIM/07/18/ZP56/2018-164 wraz z załącznikami.

2. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3: Energia – Działanie 3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska – Poddziałanie 3.3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania– umowa nr RPWP.03.03.03-30-0010/17-00
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45234126
45100000
45110000
45111300
45231000
45231220
45231300
45232310
45233120
45233252
45233290
45234000
45310000
45314310
45315700
45316110
45400000
71320000
71330000
71248000
71520000
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL415
Hauptort der Ausführung:

Poznań
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje – przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych (tryb projektuj i buduj).

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do zaprojektowania (wykonania projektów budowlanych i wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót i innych, które okażą się niezbędne na etapie procesu projektowego) i wykonania robót budowlanych, przeprowadzenia prób oraz testów, ekspertyz (jeżeli okażą się niezbędne) w zakresie niezbędnym do zaprojektowania, budowy i uruchomienia oraz oddania do eksploatacji wszystkich elementów, urządzeń i obiektów związanych z przedmiotem zamówienia w tym uzyskania stosownych decyzji zezwalających na ich użytkowanie. W ramach zadania do robót stałych, oznaczających roboty, które maja być zrealizowane przez Wykonawcę w ramach kontraktu i ceny umownej włączony jest również niezbędny remont lub konieczna przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego, wynikająca z potrzeb organizacji ruchu na czas wykonywania robót, ruchu zastępczego (w tym komunikacji transportu publicznego) w czasie prowadzenia robót. Planowany zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego układu torowo-drogowego w tym przebudowę i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wydzielonego torowiska tramwajowo-autobusowego (TA) wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II, Ludwika Zamenhofa jak również wprowadzenie zmian odnośnie dotychczasowej organizacji ruchu

2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3: Energia – Działanie 3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska – Poddziałanie 3.3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania– umowa nr RPWP.03.03.03-30-0010/17-00.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy (do 50 % wartości zamówienia podstawowego) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane i/lub usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych i/lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian przyszłej umowy z Wykonawcą zgodnie z zapisami wzoru umowy oraz przepisami Ustawy.

6. W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres rękojmi (OR) / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: skrócenie terminów wykonania ETAPU II (ST) / Gewichtung: 14
Qualitätskriterium - Name: płatności dla podwykonawców (PP) / Gewichtung: 6
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 1100
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPWP.03.03.03-30-0010/17-00
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych). 2. Zamawiający ustala Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % całkowitej ceny podanej w ofercie. 3. Termin końcowy wskazany w sekcji II.2.7) jest terminem maksymalnym realizacji przedmiotu zamówienia (terminy poszczególnych Etapów/Podetapów zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, tj. muszą: a) spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i wykazać ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w Sekcji III.1.1), III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia oraz b) nie podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1), 4) i 8) ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie zgodnym z załącznikiem, który zostanie dołączony do SIWZ. Zamawiający podał w SIWZ pomocnicze informacje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy Pzp, a w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane poprzez: JEDZ jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia w.u. w post. i nie podlega wykluczeniu. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówienia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów wraz z oryginałem zobowiązania podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą) 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Sposób złożenia dokumentu/dokumentów JEDZ zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności pkt. 12.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.2. część Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z załącznikiem do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, b) informacji banki lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert, na potwierdzenie spełniania warunku wymienionego w pkt. III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczeń zawartych w JEDZ oraz dokumentu wskazanego powyżej wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp

Treść uwag zamawiającego dot. wymagań wobec personelu wykonawcy (kontynuacja zapisów z sekcji: III.1.2. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów):

k) Kierownik robót teletechnicznych:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodne z ustawą Prawo budowlane,

— co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót teletechnicznych.

l) Osobą odpowiedzialną za wykonanie prac związanych z usunięciem, zabezpieczeniem i założeniem zieleni:

— wykształcenie wyższe ogrodnicze, rolnicze lub leśne,

— min. 36-miesięczne doświadczenie w zakładaniu terenów zielonych

Uwaga:

a) Poza wskazanym połączeniem funkcji:

• Kierownika budowy oraz kierownika robót drogowych

• Koordynatora zespołu projektowego Wykonawcy oraz Projektanta branży drogowej

• Projektanta zieleni oraz Osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac związanych z usunięciem, zabezpieczeniem i założeniem zieleni

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia innych funkcji w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

b) Zamawiający dopuszcza rozdzielenie funkcji Kierownika budowy od kierownika robót drogowych, a także Koordynatora zespołu projektowego Wykonawcy oraz Projektanta branży drogowej przy spełnieniu wymagań dot. uprawnień i doświadczenia, z zastrzeżeniem, że dla oddzielnego kierownika robót drogowych Zamawiający nie wymaga doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika budowy (za wystarczające uznane zostanie doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych).

Dalsza treść uwag w sekcji VI.3) ppkt. 6. niniejszego ogłoszenia o zamówieniu (Informacje dodatkowe).
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 30 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia)

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banki lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)

Uwaga: Dalsza treść dotyczy minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów z sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe (treść zmieszczona w tej części ogłoszenia z uwagi na ograniczenie ilości znaków w sekcji dedykowanej dla Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych - pełna usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu znajduje się w dokumentach zamówienia):

g) Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych:

— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodne z ustawą Prawo budowlane,

— co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy / kierownika robót drogowych,

— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy podczas realizacji co najmniej: 2 robót budowlanych polegających na budowie nowej drogi/ulicy lub rozbudowie lub przebudowie istniejącej drogi/ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, przebudową kolizji - gdzie długość wykonanej drogi / ulicy jest nie mniejsza niż 1 km (każda).

h) Kierownik robót torowych:

— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodne z ustawą Prawo budowlane,

— co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży torowej,

— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży drogowej podczas realizacji co najmniej: 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub rozbudowę lub przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego wraz z co najmniej jednym węzłem rozjazdowym

i) Kierownik robót elektrycznych:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą Prawo budowlane,

— co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót elektrycznych,

— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży elektrycznej przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy oświetlenia drogowego

j) Kierownik robót sanitarnych:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodne z ustawą Prawo budowlane,

— co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót sanitarnych

— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży sanitarnej przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w ramach inwestycji drogowej

Uwaga: Z uwagi na na ograniczenie ilości znaków w sekcji dedykowanej dla Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych ciąg dalszy w sekcji III.1.2) - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.3. część Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z załącznikiem do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na potwierdzenie spełniania warunku wymienionego w pkt. III.1.3) niniejszego ogłoszenia):

a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8a do SIWZ, w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie/kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ, w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczeń zawartych w JEDZ oraz dokumentu wskazanego powyżej wg formuły: spełnia – nie spełnia.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

(1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie:

a) co najmniej: 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze branży drogowej (co najmniej klasy G) dot. budowy nowej drogi/ulicy lub rozbudowy lub przebudowy istniejącej drogi/ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, przebudowę kolizji, chodnikami i ścieżkami rowerowymi; długość zaprojektowanej drogi / ulicy jest nie mniejsza niż 1 km (każdy projekt).

Oraz

b) co najmniej: 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze, polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego długości co najmniej 500m wraz z trakcją.

Oraz

c) co najmniej: 2 roboty budowlane obejmujące budowę nowej drogi/ulicy lub rozbudowę lub przebudowę istniejącej drogi/ulicy (co najmniej klasy G) o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, przebudowę kolizji, chodnikami i ścieżkami rowerowymi – o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 40 000 000,00 PLN netto (każda).

Oraz

d) co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego długości co najmniej 500 m wraz z trakcją - o wartości robót co najmniej 30 000 000,00 PLN brutto każda.

(2) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

a) Koordynator zespołu projektowego Wykonawcy/ Projektant branży drogowej:

— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowa,

— min. staż projektowy – 60 miesięcy,

— doświadczenie - liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności – 6, w tym minimum 2 projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze branży drogowej dot. budowy nowej drogi/ulicy lub rozbudowy lub przebudowy istniejącej drogi/ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, przebudową kolizji - gdzie długość zaprojektowanej drogi / ulicy jest nie mniejsza niż 1 km.

b) Projektant branży torowej:

— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowa,

— min. staż projektowy – 60 miesięcy,

— doświadczenie - liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności – 6, w tym minimum 2 projekt budowlany i wykonawczy lub projekty budowlano-wykonawcze branży drogowej obejmujący budowę lub rozbudowę lub przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego wraz z co najmniej jednym węzłem rozjazdowym.

c) Projektant robót elektrycznych:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— min. staż projektowy - 60 miesięcy,

— doświadczenie (liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności) – 4, w tym minimum 2 projekty dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy oświetlenia drogowego

d) Projektant robót sanitarnych:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— min. staż projektowy - 60 miesięcy,

— doświadczenie (liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności) – 4.

e) Projektant robót teletechnicznych:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

— min. staż projektowy - 36 miesięcy,

— doświadczenie (liczba wykonanych projektów w odpowiedniej specjalności) - 2.

f) Projektant zieleni:

— wykształcenie wyższe: ogrodnicze, rolnicze lub leśne

— doświadczenie - min. 2 projekty zagospodarowania zielenią pasa drogowego.

Z uwagi na na ograniczenie ilości znaków w sekcji dedykowanej dla Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych ciąg dalszy w sekcji III.1.2) - Minimalny poziom [...]
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w sprawie zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Zamawiający określił szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia w pkt. 7 SIWZ i odpowiednio w postanowieniach wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga: w związku z przyjętym kryterium oceny ofert Skrócenie terminów wykonania Etapu II (szczegóły w pkt. 18 SIWZ) ostateczny termin wykonania zakresu rzeczowego Etapu II (w tym Podetapów II.6 i II.7) zależeć będzie od treści oferty złożonej przez Wykonawcę - szczegółowe informacje zawarte w pkt. 18. SIWZ).
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 093-210179
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/08/2018
Ortszeit: 11:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/08/2018
Ortszeit: 12:00
Ort:

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Informacje uzupełniające

1.Inwestor Zastępczy – Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11.6.2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Zarząd Transportu Miejskiego – Dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

W zakresie przygotowania i przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego Inwestor Zastępczy działa jako Pełnomocnik na podstawie art. 15 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla potrzeb niniejszego postępowania przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych i niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniach dot. postępowania, odwołania do „Zamawiającego”, dot. każdorazowo Inwestora Zastępczego - Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. za wyjątkiem Beneficjenta wadium i ZNWU wnoszonych w formie innej niż pieniężna (Beneficjent – Miasto Poznań).

2. Niniejsze ogłoszenie zawiera treść podzieloną (w stosunku do zapisów SIWZ) z uwagi na ograniczone możliwości edycji pól formularza ogłoszenia o zamówieniu (ograniczone ilości znaków w poszczególnych polach). Pełna, usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów składanych przez Wykonawce w ramach poszczególnych etapów postępowania (wraz z ofertą bądź na wezwanie Zamawiającego) znajduje się w SIWZ, w szczególności:

a) w pkt. 9 SIWZ - warunki udziału w postępowaniu

b) w pkt. 10 SIWZ - wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy (wraz z ofertą jak i na wezwanie Zamawiającego).

3. W związku z pkt. 2 powyżej Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z pełna treścią SIWZ wraz z załącznikami.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania w ramach prowadzonego postępowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

5. Termin związania ofertą wskazany w Sekcji IV.2.6) niniejszego ogłoszenia należy rozumieć jako 90 dni,zgodnie z treścią art. 85 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

6. Dalsza treść uwag dot. warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej - kontynuacja z sekcji III.1.2) - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

c) Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).

d) Wskazane wyżej uprawnienia winny być uprawnieniami bez ograniczeń.

e) Wskazane powyżej doświadczenie w miesiącach [dot. pkt a)-e) oraz g)-k)] należy liczyć od uzyskania uprawnień budowlanych.

f) W zakresie wykazywania wymaganego w pkt. 9.2.3. doświadczenia wartość robót dla kontraktów zawieranych w walucie obcej należy przeliczyć stosując średni kurs waluty obcej podawany przez Narodowy Bank Polski dla dnia zawarcia kontraktu
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 2224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Szczegółowe wymagania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej, w szczególności dot. sposobu, treści, formy oraz terminów korzystania z tych środków reguluje Dział VI - Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych (Ustawy).
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/07/2018

13/07/2018 S133 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Poznań: Roboty w zakresie kolei tramwajowej

2018/S 133-301928

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.
pl. Wiosny Ludów 2
Poznań
61-831
Polska
Osoba do kontaktów: Artur Pieczykolan, Dawid Kozłowski
Tel.: +48 618842016
E-mail: zamowienia.publiczne@pozim.pl
Faks: +48 618666004
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pozim.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pozim.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje w Poznaniu
Numer referencyjny: PIM/07/18/ZP56/2018-164
II.1.2)Główny kod CPV
45234121
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje – przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych (tryb projektuj i buduj). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ nr ref. PIM/07/18/ZP56/2018-164 wraz z załącznikami.

2. Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3: Energia – Działanie 3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska – Poddziałanie 3.3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania– umowa nr RPWP.03.03.03-30-0010/17-00
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45234126
45100000
45110000
45111300
45231000
45231220
45231300
45232310
45233120
45233252
45233290
45234000
45310000
45314310
45315700
45316110
45400000
71320000
71330000
71248000
71520000
77310000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje – przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlanych (tryb projektuj i buduj).

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do zaprojektowania (wykonania projektów budowlanych i wykonawczych, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót i innych, które okażą się niezbędne na etapie procesu projektowego) i wykonania robót budowlanych, przeprowadzenia prób oraz testów, ekspertyz (jeżeli okażą się niezbędne) w zakresie niezbędnym do zaprojektowania, budowy i uruchomienia oraz oddania do eksploatacji wszystkich elementów, urządzeń i obiektów związanych z przedmiotem zamówienia w tym uzyskania stosownych decyzji zezwalających na ich użytkowanie. W ramach zadania do robót stałych, oznaczających roboty, które maja być zrealizowane przez Wykonawcę w ramach kontraktu i ceny umownej włączony jest również niezbędny remont lub konieczna przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego, wynikająca z potrzeb organizacji ruchu na czas wykonywania robót, ruchu zastępczego (w tym komunikacji transportu publicznego) w czasie prowadzenia robót. Planowany zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego układu torowo-drogowego w tym przebudowę i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wydzielonego torowiska tramwajowo-autobusowego (TA) wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego, Jana Pawła II, Ludwika Zamenhofa jak również wprowadzenie zmian odnośnie dotychczasowej organizacji ruchu

2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3: Energia – Działanie 3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska – Poddziałanie 3.3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania– umowa nr RPWP.03.03.03-30-0010/17-00.

4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy (do 50 % wartości zamówienia podstawowego) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Przedmiot wspomnianych zamówień stanowić będą podobne roboty budowlane i/lub usługi, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenie tego rodzaju zamówień w szczególności, gdy zajdzie konieczność i/lub potrzeba wykonania zakresów prac nieuwzględnionych w ramach zakresu zamówienia podstawowego, a których wykonanie będzie możliwe poprzez powtórzenie podobnych robót budowlanych i/lub usług co przewidziane w ramach zakresu zamówienia podstawowego.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian przyszłej umowy z Wykonawcą zgodnie z zapisami wzoru umowy oraz przepisami Ustawy.

6. W sprawach nieuregulowanych SIWZ (i odpowiednio ogłoszeniem), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ (odpowiednio ogłoszenia) w stosunku do Ustawy, odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy Ustawy.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres rękojmi (OR) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminów wykonania ETAPU II (ST) / Waga: 14
Kryterium jakości - Nazwa: płatności dla podwykonawców (PP) / Waga: 6
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 1100
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.03.03.03-30-0010/17-00
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych). 2. Zamawiający ustala Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % całkowitej ceny podanej w ofercie. 3. Termin końcowy wskazany w sekcji II.2.7) jest terminem maksymalnym realizacji przedmiotu zamówienia (terminy poszczególnych Etapów/Podetapów zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sytuacji finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, tj. muszą: a) spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i wykazać ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w Sekcji III.1.1), III.1.2) i III.1.3) niniejszego ogłoszenia oraz b) nie podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1), 4) i 8) ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zakresie zgodnym z załącznikiem, który zostanie dołączony do SIWZ. Zamawiający podał w SIWZ pomocnicze informacje dotyczące sposobu wypełnienia JEDZ. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1), 4) i 8) ustawy Pzp, a w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane poprzez: JEDZ jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia w.u. w post. i nie podlega wykluczeniu. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ i ogłoszeniu o zamówienia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów wraz z oryginałem zobowiązania podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą) 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Sposób złożenia dokumentu/dokumentów JEDZ zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności pkt. 12.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.2. część Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z załącznikiem do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, b) informacji banki lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem składania ofert, na potwierdzenie spełniania warunku wymienionego w pkt. III.1.2) niniejszego ogłoszenia.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczeń zawartych w JEDZ oraz dokumentu wskazanego powyżej wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp

Treść uwag zamawiającego dot. wymagań wobec personelu wykonawcy (kontynuacja zapisów z sekcji: III.1.2. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów):

k) Kierownik robót teletechnicznych:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodne z ustawą Prawo budowlane,

— co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót teletechnicznych.

l) Osobą odpowiedzialną za wykonanie prac związanych z usunięciem, zabezpieczeniem i założeniem zieleni:

— wykształcenie wyższe ogrodnicze, rolnicze lub leśne,

— min. 36-miesięczne doświadczenie w zakładaniu terenów zielonych

Uwaga:

a) Poza wskazanym połączeniem funkcji:

• Kierownika budowy oraz kierownika robót drogowych

• Koordynatora zespołu projektowego Wykonawcy oraz Projektanta branży drogowej

• Projektanta zieleni oraz Osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac związanych z usunięciem, zabezpieczeniem i założeniem zieleni

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia innych funkcji w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

b) Zamawiający dopuszcza rozdzielenie funkcji Kierownika budowy od kierownika robót drogowych, a także Koordynatora zespołu projektowego Wykonawcy oraz Projektanta branży drogowej przy spełnieniu wymagań dot. uprawnień i doświadczenia, z zastrzeżeniem, że dla oddzielnego kierownika robót drogowych Zamawiający nie wymaga doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika budowy (za wystarczające uznane zostanie doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót drogowych).

Dalsza treść uwag w sekcji VI.3) ppkt. 6. niniejszego ogłoszenia o zamówieniu (Informacje dodatkowe).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 30 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia)

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 000 000,00 PLN (lub równowartość tej kwoty w przypadku walut innych, niż złoty polski, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu waluty obcej podanego przez Narodowy Bank Polski dla dnia wystawienia informacji banki lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)

Uwaga: Dalsza treść dotyczy minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów z sekcji III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe (treść zmieszczona w tej części ogłoszenia z uwagi na ograniczenie ilości znaków w sekcji dedykowanej dla Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych - pełna usystematyzowana treść warunków udziału w postępowaniu znajduje się w dokumentach zamówienia):

g) Kierownik budowy/Kierownik robót drogowych:

— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodne z ustawą Prawo budowlane,

— co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy / kierownika robót drogowych,

— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy podczas realizacji co najmniej: 2 robót budowlanych polegających na budowie nowej drogi/ulicy lub rozbudowie lub przebudowie istniejącej drogi/ulicy o nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturą: odwodnieniem, oświetleniem, przebudową kolizji - gdzie długość wykonanej drogi / ulicy jest nie mniejsza niż 1 km (każda).

h) Kierownik robót torowych:

— uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodne z ustawą Prawo budowlane,

— co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży torowej,

— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży drogowej podczas realizacji co najmniej: 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub rozbudowę lub przebudowę istniejącego torowiska tramwajowego wraz z co najmniej jednym węzłem rozjazdowym

i) Kierownik robót elektrycznych:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z ustawą Prawo budowlane,

— co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót elektrycznych,

— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży elektrycznej przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy oświetlenia drogowego

j) Kierownik robót sanitarnych:

— uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodne z ustawą Prawo budowlane,

— co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w nadzorowaniu/kierowaniu robotami budowlanymi w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót sanitarnych

— doświadczenie zawodowe szczegółowe: na stanowisku Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży sanitarnej przy realizacji co najmniej 2 robót budowlanych dot. budowy lub rozbudowy lub przebudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w ramach inwestycji drogowej

Uwaga: Z uwagi na na ograniczenie ilości znaków w sekcji dedykowanej dla Zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych ciąg dalszy w sekcji III.1.2) - Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1.3. część Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z załącznikiem do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na potwierdzenie spełniania warunku wymienionego w pkt. III.1.3) niniejszego ogłoszenia):

a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8a do SIWZ, w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie/kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ, w zakresie zgodnym z oświadczeniem wstępnym zawartym w Jednolitym Dokumencie;

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie analizy oświadczeń zawartych w JEDZ oraz dokumentu wskazanego powyżej wg formuły: spełnia – nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(1) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
- Schieneninfrastruktur
- Straßenbahnen , Stadtbahnen
Privater Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Ausführung von Bauleistungen
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

BahnMarkt.EU Schienenverkehrsportal, Infrastruktur Schienenverkehr, Gleisbauarbeiten , Oberbauarbeiten - Strassenbahnen/ U-Bahnen, Instandhaltung von Strassenbahnanlagen