Mikogo Feeds abonnieren Ihren XING-Kontakten zeigen

Ausschreibung   Ausschreibung Region PL: Polen für Instandhaltung von Schienenfahrzeugen

Ausschreibung Los-ID 1454724

Jetzt diese Unternehmen einsehen >>
potentielle Bieter für


kontaktieren
Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
Wymiana kół monoblokowych
Referenznummer der Bekanntmachung: PRENa-251-08/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50222000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zużytych eksploatacyjnie kół monoblokowych (tocznych i napędnych) w zestawach kołowych pojazdów kolejowych Zamawiającego na nowe.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1 - Koła monoblokowe w pojeździe typu SA108
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50222000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zużytych eksploatacyjnie kół monoblokowych (tocznych i napędnych) w zestawach kołowych w pojeździe typu SA108.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2 - Koła monoblokowe w pojeździe typu SA133
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50222000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zużytych eksploatacyjnie kół monoblokowych (tocznych i napędnych) w zestawach kołowych w pojeździe typu SA133.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 3 - Koła monoblokowe w pojazdach typu SA139
Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50222000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zużytych eksploatacyjnie kół monoblokowych (tocznych i napędnych) w zestawach kołowych w pojazdach typu SA139.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, o których mowa w ust. 1, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3, Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako „JEDZ"). Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Link do wypełnienia elektronicznego JEDZ: https://platformazakupowa.pl/transakcja/133940

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

4) odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz osoba której dotyczy dokument ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 4 zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126).
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną umowę na dostawę wraz z montażem kół zestawów kołowych pojazdów kolejowych lub naprawę zestawów kołowych pojazdów kolejowych o wartości brutto umowy/umów w ww. zakresie nie mniejszej niż:

1) Zadanie nr 1- 370 000,00 PLN,

2) Zadanie nr 2 - 160 000,00 PLN,

3) Zadanie nr 3 - 480 000,00 PLN.

W przypadku umów niezakończonych, należy brać pod uwagę wyłącznie wartość usług w częściach faktycznie zrealizowanych. Składając ofertę na więcej niż jedno zadanie, należy odpowiednio zsumować wyżej określone wartości.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:

1) Zadanie nr 1 - 2 160,00 PLN,

2) Zadanie nr 2 - 3 240,00 PLN,

3) Zadanie nr 3 - 9 720,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/06/2018
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/06/2018
Ortszeit: 11:15
Ort:

ul. Ułańska 3, Zielona Góra.

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 22458701
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 22458700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2018

18/05/2018 S94 - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.
II.
III.
IV.
VI.

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2018/S 094-214248

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Przewozy Regionalne spółka z o.o. Oddział Lubuski z siedzibą w Zielonej Górze
ul. Ułańska 3
Zielona Góra
65-033
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Basista
Tel.: +48 665915407
E-mail: iwona.basista@p-r.com.pl
Faks: +48 684192301
Kod NUTS: PL43

Adresy internetowe:

Główny adres: www.polregio.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.polregio.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana kół monoblokowych
Numer referencyjny: PRENa-251-08/2018
II.1.2)Główny kod CPV
50222000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zużytych eksploatacyjnie kół monoblokowych (tocznych i napędnych) w zestawach kołowych pojazdów kolejowych Zamawiającego na nowe.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - Koła monoblokowe w pojeździe typu SA108
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50222000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zużytych eksploatacyjnie kół monoblokowych (tocznych i napędnych) w zestawach kołowych w pojeździe typu SA108.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - Koła monoblokowe w pojeździe typu SA133
Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50222000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zużytych eksploatacyjnie kół monoblokowych (tocznych i napędnych) w zestawach kołowych w pojeździe typu SA133.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 - Koła monoblokowe w pojazdach typu SA139
Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50222000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zużytych eksploatacyjnie kół monoblokowych (tocznych i napędnych) w zestawach kołowych w pojazdach typu SA139.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z Postępowania. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, o których mowa w ust. 1, oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3, Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków udziału w Postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej jako „JEDZ"). Zamawiający wymaga złożenia JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Link do wypełnienia elektronicznego JEDZ: https://platformazakupowa.pl/transakcja/133940

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w Postępowaniu;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

4) odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo do ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lecz osoba której dotyczy dokument ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wymienione w ust. 3 pkt 1 i 4 zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126).
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną umowę na dostawę wraz z montażem kół zestawów kołowych pojazdów kolejowych lub naprawę zestawów kołowych pojazdów kolejowych o wartości brutto umowy/umów w ww. zakresie nie mniejszej niż:

1) Zadanie nr 1- 370 000,00 PLN,

2) Zadanie nr 2 - 160 000,00 PLN,

3) Zadanie nr 3 - 480 000,00 PLN.

W przypadku umów niezakończonych, należy brać pod uwagę wyłącznie wartość usług w częściach faktycznie zrealizowanych. Składając ofertę na więcej niż jedno zadanie, należy odpowiednio zsumować wyżej określone wartości.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w Postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:

1) Zadanie nr 1 - 2 160,00 PLN,

2) Zadanie nr 2 - 3 240,00 PLN,

3) Zadanie nr 3 - 9 720,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/06/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

ul. Ułańska 3, Zielona Góra.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22458701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 22458700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2018
Öffentlicher Auftraggeber
Offenes Verfahren (VOL/A)
Werkvertrag
PL: Polen
weitere Projekte finden für

alles neu

 

BahnMarkt.EU Schienenverkehrsportal, Schienenfahrzeuge, Service für Schienenfahrzeuge und Busse, Rekonstruktionsservice, Instandhaltung von Schienenfahrzeugen